پرسشنامه رایگان نقش باورها در سلامت روان

تاریخ انتشار : 10 مارس 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه نقش باورها در سلامت روان

چکیده : در دهه های اخیر به صورت روزافزونی علم روانشناسی ارتباط دین و سلامت روانی را کانون توجه خود قرار داده و روانشناسان مختلف نظریه هایی را در این باره مطرح کرده اند. آلبورت دو نوع جهت گیری مذهبی درونی و برونی را شرح داد. برخی دیگر هیجان خواهی را عامل دینداری معرفی کردند که این نظریه مورد نقد قرار گرفت. و عده ای نظریه هایی در مورد ارتباط دینداری با دلبستگی در مراحل رشدی را مطرح نموده اند. وجمعی نیز بعد عقیدتی و باورهای مذهبی را از بعد عملی آن جدا نموده اند. با توجه به نظریه های مرتبط باورهای مذهبی بیشتر از باور صرف می تواند سلامت روانی را تبیین کند. جهت گیری مذهبی درونی بیش از جهت گیری مذهبی برونی سلامت روانی را پیش گویی می کند. بین باروهای مذهبی و عمل به باروهای مذهبی رابطه مثبت وجود دارد. و بالاخره اینکه زنان بیش از مردان مذهب را باور داشته و به آن عمل می کنند. ابزار استفاده شده چهار مقیاس نگرش سنجی مذهبی عمل به بارورهای مذهبی مقیاس جهت گیری مذهبی آلپورت به روایت مالتبی و دی و پرسشنامه سلامت عمومی بود. که مقیاس جهت گیری مذهبی آلپورت به فارسی برگردانده شد و پایایی آن در گروهی ۲۳ نفره به فاصله دو هفته مورد بررسی قرار گرفت که میزان پایایی از طریق بازآزمایی ۸۸/۰ و از طریق دو نیمه کردن به روش گاتمن ۹۴/۰ بوده و برای آن آلفای کرونباخ ۷۰/۰ بدست آمد. تحلیل عوامل با روش چرخشی واریماکس و بر اساس آزمون اسکری نشان داد که مواد موجود در پرسشنامه در مجموع بیش از ۳/۵۸ درصد واریانس کل آزمون را تبیین می نماید و به این خاطر شرایط لازم از نظر روایی را دارا می باشد. و مابقی تست ها نیز توسط سازندگان و یا محققین ایرانی بررسی شده و از روایی و اعتبار مناسب برخوردار بودند. نمونه گیری به روش تصادفی در دسترس اجرا شد و کلا ۱۷۷ نفر در پنج گروه مختلف که به تمام سؤالات آزمون و یا اکثر سؤالات پاسخ داده بودند انتخاب و در سنجش ها و آزمون های آماری شرکت داده شدند. گفتنی است که نمونه گیری بر روی حدد ۱۹۴ نفر انجام گرفت. اما نمرات ۱۷ آزمودنی به دلیل سوداری پاسخ ها و گروهی نیز به دلیل عدم پاسخ دهی به اکثر سؤالات از محاسبات آماری حذف شدند.

 

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: ۳

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه نقش باورها در سلامت روان

نظرات