پرسشنامه رایگان نحوه ی تدریس انشا

تاریخ انتشار : 13 فوریه 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه نحوه ی تدریس انشا

چکیده : زبان ابزار مهمی در فرایند آموختن است. در صورتیکه این ابزار برای کودک ناآشنا باشد یا توانایی کافی در مهارت های زبانی ( به زبان آموزشی) را کسب نکرده باشد، مهارت های خواندن به خصوص نوشتن چنین کودکانی چالش انگیز خواهد شد. از آنجا که رشد و پیشرفت دیگر مهارتهای زبانی در مهارت نوشتاری نمود پیدا می کند، این مهارت اهمیت بیشتری نسبت به سایر مهارتها دارد. از سوی دیگر با توجه به سودمندی روش آموزشی نوین (سازایی گری) در توجه به زبان مادری، فرهنگ و تجریه های پیشین فرد در جریان آموختن، پژوهش حاضر بر آن است تا برای بهبود مهارت های نوشتاری دانش آموزان دیگر زبان، همخوانی روش تدریس معلم با روش تدریس نوین را مورد ارزیابی قرار دهد. نتایج تحقیق نشان داد مهارت های نوشتاری دانش آموزان فارسی زبان، بهتر از دانش آموزان ترکی زبان است. روش تدریس آموزگاران ابتدایی شهر تبریز با تهران متفاوت است. سابقه تدریس دربه کارگیری روش آموزش آموزگاران تاثیر دارد.

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: ۸

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه نحوه ی تدریس انشا

نظرات