پرسشنامه رایگان نحوه ی تدریس انشا

تاریخ انتشار : 13 فوریه 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه نحوه ی تدریس انشا

چکیده : زبان ابزار مهمي در فرايند آموختن است. در صورتيکه اين ابزار براي کودك ناآشنا باشد يا توانايي کافي در مهارت هاي زباني ( به زبان آموزشي) را کسب نکرده باشد، مهارت هاي خواندن به خصوص نوشتن چنين کودکاني چالش انگيز خواهد شد. از آنجا که رشد و پيشرفت ديگر مهارتهاي زباني در مهارت نوشتاري نمود پيدا مي کند، اين مهارت اهميت بيشتري نسبت به ساير مهارتها دارد. از سوي ديگر با توجه به سودمندي روش آموزشي نوين (سازايي گري) در توجه به زبان مادري، فرهنگ و تجريه هاي پيشين فرد در جريان آموختن، پژوهش حاضر بر آن است تا براي بهبود مهارت هاي نوشتاري دانش آموزان ديگر زبان، همخواني روش تدريس معلم با روش تدريس نوين را مورد ارزيابي قرار دهد. نتايج تحقيق نشان داد مهارت هاي نوشتاري دانش آموزان فارسي زبان، بهتر از دانش آموزان ترکي زبان است. روش تدريس آموزگاران ابتدايي شهر تبريز با تهران متفاوت است. سابقه تدريس دربه کارگيري روش آموزش آموزگاران تاثير دارد.

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: 8

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه نحوه ی تدریس انشا

نظرات