پرسشنامه رایگان میزان ارائه مفاهیم زیست محیطی در کتاب درسی

تاریخ انتشار : 3 مارس 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه میزان ارائه مفاهیم زیست محیطی در کتاب درسی

چکیده : آموزش محیط زیست را می توان از پایه به طور آموزش رسمی آغاز نمود و تغییراتی را در دانش، نگرش، و مهارت های دانش آموزان در رابطه با محیط ایجاد نمود و میزان و آگاهی و اطلاعات زیست محیطی دانش آموزان را افزایش داد تا بتوانند به طور کاربردی در محیط پیرامون خود به حفاظت از محیط زیست پرداخته و از منابع به طور صحیح استفاده نمود و هم آنها را چون هدیه ای گرانقدر به نسل های آینده تقدیم نماید. مراد از آموزش محیط زیست افزودن بر توان آدمی برای محفوظ نگهداشتن و بهبود بخشیدن به وضع محیطی است که در آن به سر می برد. در این تحقیق، پژوهشگر مفاهیم محیط زیست را از طریق تحلیل محتوای کتاب علوم تجربی سال های اول، دوم و سوم دوره راهنمایی تحصیلی بررسی می کند. جامعه آماری کلیه دبیران درس علوم تجربی دوره راهنمایی تحصیلی شهر تهران و کتاب های درسی علوم تجربی می باشد. جامعه دبیران از روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شدند. ابزار جمع آوری اطلاعات پرسش نامه ای است که توسط محقق تنظیم و روایی و پایایی آن آزمون گردید. پرسش نامه موردنظر متشکل از ۴۰ مفهوم زیست محیطی بوده که در مقیاس پنج درجه ای، اصلاً بسیار کم، متوسط، زیاد و بسیار زیاد است که آزمودنی ها میزان پرداختن به آن مفهوم را در کتاب های درسی مشخص می کنند. بنابراین مقیاس اندازه گیری برای هریک از مفاهیم رتبه ای است و به منظور تجزیه و تحلیل داده های جمع آوری شده و پاسخ به سوالات تحقیق، آزمون بی پارامتری خی دو، تک نمونه (آزمون احتمال نسبت) را به کار برده ایم. برخی از مفاهیم زیست محیطی در کتاب علوم سال اول، برخی دیگر در کتاب علوم سال دوم و برخی هم در کتاب علوم سال سوم مطرح شده اند. یکسری از مفاهیم به صورت مشترک در کتاب علوم پایه های اول تا سوم منعکس شده و مفاهیمی هم بود که در هیچ پایه ای منظور نشده اند. در پایه اول میان مفاهیم زیر و انعکاس آنها در کتاب درسی علوم تجربی رابطه معنی داری وجود دارد: مفاهیم؛ اهمیت آب و دسته بندی آن، اهمیت آب شیرین، کارکردهای آب شیرین، راه های صرفه جویی در مصرف آب شیرین، منابع آلوده کننده دریاها و اقیانوس ها، مفهوم چرخه آبف ارتباط بالارفتن دمای کره زمین و ذوب شدن یخ های قطبی، بالاآمدن سطح دریاها و تخریب نواحی ساحلی، منابع آلودگی هوا، نقش گیاهان در پاکیزگی هوا یا عوارض ناشی از تخریب لایه ازن، کارکردهای گیاهان در خاک، بهینه سازی مصرف انرژی، آلودگی محیط زیست ناشی از دفع تا صحیح انواع زباله، ارتباط جمعیت و میزان آلودگی محیط زیست و تعریف منابع طبیعی. در پایه دوم میان مفاهیم زیر و انعکاس آنها در کتاب درسی علوم تجربی رابطه معنی داری وجود دارد. مفاهیم؛ منابع آلودگی هوا، بیماری های ناشی از تنفس هوای آلوده، منابع آلودگی هوا، کارکردهای گیاهان در خاک، عوامل تخریب در جنگل، صرفه جویی در استفاده از وسایل گرم کننده و خنک کننده، بهینه سازی مصرف انرژی، و تعریف منابع طبیعی. در پایه سوم میان مفاهیم زیر و انعکاس آنها در کتاب درسی علوم تجربی رابطه معنی داری وجود دارد. مفاهیم؛ منابع آلودگی در آبهای شیرین، منابع آلوده کننده دریاها و اقیانوس ها، ارتباط بالارفتن دمای کره زمین و ذوب شدن یخ های قطبی، منابع آلودگی هوا راه های پیشگیری از آلودگی هوا، نقش گیاهان در پاکیزگی هوا، عوارض ناشی از مصرف سموم دفع آفات، عوارض ناشی از تخریب لایه ازن، کارکردهای گیاهان در خاک، عوامل تخریب در جنگل ها، مشکلات ناشی از دفع تا صحیح زباله های هسته ای، بهینه سازی مصرف انرژی، الودگی محیط زیست ناشی از دفع ناصحیح انواع زباله ها، فواید بازیافت زباله ها، ارتباط جمعیت و میزان آلودگی محیط زیست الگوی مصرف و میزان آلودگی، اهمیت و ارزش های حیات وحش و تعریف منابع طبیعی. طبق نظر دبیران مفاهیم مربوطه به مقوله آب در پایه اول و به صورت پراکنده در پایه های دوم و سوم اشاره شده اند. در مفاهیم مربوط به مقوله هوا، مفهوم منابع آلودگی هوا مطابق نظر دبیران در هر سه پایه مطرح شده اند، ولی از آنجایی که مفهوم یادشده بسیار مهم است، اشاره آن در هر سه پایه قابل توجیه می باشد.

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: ۳

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه میزان ارائه مفاهیم زیست محیطی در کتاب درسی

نظرات