پرسشنامه رایگان میزان اهمیت مؤلفه‌های هویت ملی مربوط به متخصصان برنامه درسی

تاریخ انتشار : 4 ژانویه 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه میزان اهمیت مؤلفه‌های هویت ملی مربوط به متخصصان برنامه درسی

پژوهش حاضر با هدف بررسی میزان اهمیت مؤلفه های بومی شهرستان کلات برای ورود به برنامه درسی دوره ابتدایی انجام شده است. ابزار جمع آوری اطلاعات، پرسشنامه پژوهشگر ساخته است که سؤالات آن از نوع بسته پاسخ می‌باشد. جامعه آماری ” کلیه معلمان دوره ابتدایی شهرستان کلات نادرو متخصصان برنامه درسی کشور در سال تحصیلی ۸۸-۸۹ “بوده و نمونه تحقیق را ۵۰ نفر از معلمان ابتدایی شهرستان کلات نادر و ۵۰ نفر از متخصصان برنامه درسی تشکیل داده اند. نتایج نشان می‌دهد از دید معلمان میزان سودمندی هریک از زیر مؤلفه های فرهنگ بومی برای دانش آموزان مربوط به زبان محلی با بالاترین و ایلات و عشایر منطقه، کمترین اهمیت بوده است. به علاوه زیر مولفه منابع طبیعی منطقه کلات بالاترین و مرثیه های مذهبی خاص منطقه کمترین اهمیت برای حفظ ماهیت فرهنگ بومی منطقه داشته است. از دید متخصصان، زیر مولفه‌های وسعت ووضعیت جغرافیای بومی در برنامه درسی بالاترین، رجال و شخصیت های سیاسی بومی کمترین اهمیت را برای ورود به برنامه های درسی بومی دوره ابتدایی داشته است. در مقایسه بین دیدگاه متخصصان و معلمان در باره اهمیت مولفه‌های برنامه درسی بومی در دوره ابتدایی می‌توان گفت که معلمان مولفه جغرافیا را دارای بالاترین اهمیت و مولفه اجتماعی دارای کمترین اهمیت تلقی کرده اند. از نظر متخصصان نیز مولفه جغرافیا دارای بالاترین اهمیت ولی مولفه فرهنگ و ادب دارای کمترین اهمیت برای ورود به برنامه‌های درسی بومی بوده است

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: ۴

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه میزان اهمیت مؤلفه‌های هویت ملی مربوط به متخصصان برنامه درسی

 

نظرات