پرسشنامه رایگان موانع آموزش الکترونیکی

تاریخ انتشار : 28 ژانویه 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه موانع آموزش الکترونیکی

چکیده

هدف پژوهش حاضر ، شناسایی ویژگی های طرح برنامه درسی الکترونیکی در آموزش عالی، از نگاه متخصصان برنامه درسی و فناوری اطلاعات است.نمونه آماری شامل ۲۲ نفر از متخصصان برنامه درسی و ۲۵ نفر از متخصصان فناوری اطلاعات دانشگاه های ایران است، که به صورت نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند.. در این پژوهش دیدگاه متخصصان برنامه درسی و فناوری اطلاعات درباره ویژگی های عناصر طرح برنامه درسی الکترونیکی (یعنی اهداف،محتوا و فعالیت های یادگیری، راهبردهای تدریس ،گروهبندی،مواد و منابع، زمان،مکان و ارزشیابی ) مورد بررسی قرار گرفت.ابزار گردآوری داده ها ،پرسش نامه ساخته بود. برای تجزیه و تحلیل داده های بدست آمده ،در سؤال سه،‌از آزمون من ویتنی استفاده شد.

یافته های این پژوهش نشان می دهد که متخصصان برنامه درسی همه اصول مؤلفه های فعالیت  های یادگیری ، راهبردهای تدریس، گروه بندی ، زمان، مکان و ارزشیابی را، دارای اهمیت بیشتر نسبت به آموزش حضوری می دانند. همچنین متخصصان فناوری اطلاعات همه اصول مولفه های زمان و مکان را دارای اهمیت بیشتر  نسبت به آموزش حضوری می دانند.همچنین بین متخصصان برنامه درسی وفناوری اطلاعات درباره اصول مربوط به مولفه های اهداف، محتوا، فعالیت های یادگیری، راهبردهای تدریس،گروهبندی،مواد و منابع و ارزشیابی تفاوت وجود دارد.اما در مؤلفه های زمان و مکان تفاوتی وجود ندارد. در بخش موانع، عدم برنامه های بلند مدت ،‌مهم ترین مانع توسعه آموزش الکترونیکی در دانشگاه است

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: ۳

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه موانع آموزش الکترونیکی

نظرات

دیدگاه کاربران