پرسشنامه رایگان مهارت های ارتباطی مدیران

تاریخ انتشار : 29 ژانویه 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه مهارت های ارتباطی مدیران

چکیده:

پژوهش حاضر به منظور شناخت رابطه مهارت های ارتباطی مدیران با سلامت سازمانی دانشکده های دانشگاه فردوسی صورت گرفته است . فرضیه اساسی پژوهش آن است که بین مهارت های ارتباطی مدیران با سلامت سازمانی دانشکده های دانشگاه فردوسی رابطه معنی داری وجود دارد . مهارت های ارتباطی از چهار مؤلفه : مهارت کلامی ، مهارت شنود مؤثر،  مهارت نوشتاری و مهارت اطلاع رسانی و سلامت سازمانی نیز از ابعاد هفتگانه : یگانگی نهادی ، نفوذ مدیر ، مراعات ، ساخت دهی ، حمایت منابع ، روحیه و تاکید علمی تشکیل یافته است . دانشکده ها به لحاظ حوزه و قلمرو کاری به چهار گروه : ادبیات و علوم انسانی ، کشاورزی ، علوم پایه و مهندسی تقسیم بندی شدند . سولات اساسی پژوهش از این قرار است

1-     وضعیت مهارت های ارتباطی مدیران دانشکده های دانشگاه فردوسی مشهد بر اساس نمره پرسشنامه مهارت های ارتباطی چگونه است ؟

2-     وضعیت سلامت سازمانی دانشکده های دانشگاه فردوسی مشهد بر اساس نمره پرسشنامه سلامت سازمانی چگونه است ؟

3-     آیا در نمره مهارت های ارتباطی مدیران چهار گروه دانشکده ها تفاوت معنی داری وجود دارد ؟

4-     آیا در نمره سلامت سازمانی چهار گروه دانشکده ها تفاوت معنی داری وجود دارد ؟

جامعه آماری پژوهش ، شامل کلیه معاونین و مدیر گروه های دانشکده های دانشگاه فردوسی به تعداد 73 نفر و روش تحقیق توصیفی از نوع پیمایشی است . بر اساس مبانی نظری تحقیق برای جمع آوری اطلاعات از دو پرسشنامه مهارت های ارتباطی و سلامت سازمانی استفاده شده است که تمام جامعه آماری به طور سرشماری به هر دو پرسشنامه پاسخ داده اند به منظور تحلیل داده ها با توجه به فرضیه و سوالات تحقیق از ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل واریانس یک طرفه (ANOVA) استفاده شده است و نتایج زیر به دست آمده است 1- بین مهارت های ارتباطی مدیران با سلامت سازمانی دانشکده ها با اطمینان 99٪ رابطه معنی داری وجود دارد.2- تفاوت معنی داری بین میانگین نمرات مهارت های ارتباطی مدیران چهار گروه دانشکده ها دیده نمی شود . اما همه مدیران صرف نظر از گروه بندی از لحاظ مهارت شنود موثر بیشترین امتیاز و از لحاظ مهارت اطلاع رسانی کمترین امتیاز رابه دست آورده اند .3- تفاوت معنی داری بین میانگین نمرات سلامت سازمانی دانشکده های گروه های چهار گانه دیده نمی شود . اما همه دانشکده ها صرف نظر از گروه بندی از لحاظ بعد تاکید علمی بیشترین امتیاز و از لحاظ بعد حمایت منابع کمترین امتیاز به دست آورده اند

 

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: 3

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه مهارت های ارتباطی مدیران

نظرات