پرسشنامه رایگان مهارت هاي اجتماعي دانش‌آموزان

تاریخ انتشار : 18 آوریل 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه مهارت هاي اجتماعي دانش‌آموزان

چکیده

اين پژوهش به منظور بررسي اثر‌بخشي روان‌درمانگري بين‌فردي گروهي (IPT-AG) بر كاهش نشانه‌هاي افسردگي و افزايش كيفيت زندگي و مهارت هاي اجتماعي دانش‌آموزان دختر انجام شد. این پژوهش از نوع پژوهش هاي آزمايشي با گروه كنترل نما و با طرح اندازه گيري مكرر بود. تعداد 400 نفر بعنوان نمونه با استفاده از نمونه‌گيري خوشه‌اي، انتخاب شدند و پرسش‌نامه افسردگي كودك و نوجوان كواكس جهت غربالگري به آنان ارائه شد.  كساني كه در پرسش‌نامه افسردگي نمره بالاتري از خط برش (19و بالاتر) كسب نمودند مشخص و از ميان اين افراد، 30 دانش‌آموز بطور تصادفي انتخاب شدندو با استفاده از شيوه گمارش تصادفي در گروه مداخله و گروه كنترل(كنترل نما) قرار گرفتند. بعد از تشكيل گروه به دليل غيبت آزمودني‌ها، تعداد اعضا گروه آزمايش به 11 آزمودني رسيد و تعداد كل نمونه در پس‌آزمون 26 نفر شد. در مرحله پيش آزمون، هر دو گروه پرسش‌نامه‌هاي افسردگي، مهارت‌هاي اجتماعي و كيفيت زندگي را تكميل كردند. سپس در گروه مداخله، روش روان‌درمانگري بين‌فردي گروهي در 12 جلسه اجرا شد. در پايان هر دو گروه پرسش‌نامه‌هاي مذكور را تكميل كردند.همچنين دو ماه پس از پايان جلسات  جهت پيگيري ميزان ماندگاري نتايج درمان  از دو گروه آزمايش  و كنترل  خواسته شد به پرسشنامه هاي  پژوهش دوباره پاسخ دهند. نتايج نشان داد كه روان‌درمانگري بين‌فردي گروهي توانست كاهشي معنادار در نشانه‌هاي افسردگي(001/0› p) و افزايش معنادار در كيفيت زندگي(001/0› p) و مهارت‌هاي اجتماعي(001/0› p) نوجوانان به وجود آورد. همچنين روان‌درمانگري بين فردي باعث افزايش معنادار در خرده مقياس‌ها مهارت‌هاي اجتماعي در سطح بيانگري هيجاني(00/0P<)، حساسيت هيجاني(037/0P<)، كنترل هيجاني (038/0P<) و كنترل اجتماعي(02/0P<) آزمودني‌هاي و خرده مقياس‌هاي كيفيت زندگي در سطح سلامت جسماني(00/0P<)، سلامت رواني(007/0P<)، روابط اجتماعي(019/0p<) آزمودني هاي گروه آزمايش نسبت به گروه كنترل‌نما شده است.

اين پژوهش نشان داد كه روان‌درمانگري بين‌فردي گروهي به عنوان يك يار روش هاي درماني مبتني بر شواهد  مي تواند در درمان نشانه هاي افسردگي نوجوانان استفاده شود. همچنين اين روش درماني باعث افزايش معنادار سطح كيفيت زندگي و مهارت‌هاي اجتماعي نوجوانان مي‌شود.

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: 7

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه مهارت هاي اجتماعي دانش‌آموزان

نظرات

دیدگاه کاربران