پرسشنامه رایگان مهارتهای انسانی مدیران

تاریخ انتشار : 2 فوریه 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه مهارتهای انسانی مدیران

چکیده:

این پژوهش به منظور تعیین رابطه مهارتهای انسانی مدیران و اثربخشی آنان از دیدگاه دبیران در دبیرستانهای شهرستان هشترود انجام گرفته است و فرضیه اصلی این پژوهش آن است که بین مهارتهای انسانی مدیران و اثربخشی آنان رابطه معنی‌دار وجود دارد. روش تحقیق‌ توصیفی از نوع همبستگی می‌باشد. جامعه آماری در این تحقیق شامل کلیه دبیران مدارس متوسطه هشترود می‌باشد (۳۱۶=N) نمونه مورد بررسی از بین دبیران (۸۵=n) با روش نمونه‌گیری PPS انتخاب گردید. برای جمع‌آوری اطلاعات مورد نیاز از دو پرسشنامه بسته پاسخ (مهارتهای انسانی و اثربخشی مدیران) که توسط دبیران مدارس پاسخ داده شد، استفاده شد. به منظور تجزیه و تحلیل داده‌ها از روش همبستگی پیرسون تحلیل واریانس یک طرفه، استفاده شده است و نتایج زیر در سطح ۰۱/۰= بدست آمد. ۱- بین مهارتهای انسانی و اثربخشی مدیران رابطه معنی‌دار وجود دارد. ۲- بین مهارت شنود و اثربخشی مدیران رابطه معنی‌دار وجود دارد. ۳- بین اعتماد به همکاران و اثربخشی مدیران رابطه معنی‌دار وجود دارد. ۴- بین مشارکت دادن همکاران در تصمیم‌گیری و اثربخشی مدیران رابطه معنی‌دار وجود دارد. ۵- بین پذیرش تفاوت‌های فردی و اثربخشی مدیران رابطه معنی‌دار وجود دارد. ۶- بین ایجاد محیط کار مساعد و اثربخشی مدیران رابطه معنی‌دار وجود دارد. ۷- بین اثربخشی مدیران با تجربه‌های متفاوت تفاوت معنی‌دار وجود دارد

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: ۳

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه مهارتهای انسانی مدیران

نظرات