پرسشنامه رایگان منابع قدرت

تاریخ انتشار : 1 فوریه 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه منابع قدرت

چکیده:

پژوهش حاضر به منظور بررسی ارتباط منابع قدرت و سبک های مدیریت تعارض مدیران در مدارس متوسطه شهر نیشابور انجام پذیرفته است. سؤال اساسی در این پژوهش آن است که آیا بین هر یک از منابع قدرت و سبک های مدیریت تعارض مدیران ارتباط معنی داری وجود دارد؟ منابع قدرت مدیران در این پژوهش طبق تقسیم بندی فرنچ و راون عبارتند از: پاداش، مرجعیت، تنبیه، قانون و تخصص. همچنین سبک های مدیریت تعارض طبق تقسیم بندی توماس عبارتند از: گذشت، همکاری، رقابت، مصالحه و اجتناب. نمونه مورد پژوهش به روش سرشماری انتخاب شده و شامل کلیه مدیران دبیرستانهای شهر نیشابور (.نمونه مورد پژوهش به روش سرشماری انتخاب شده و شامل کلیه مدیران دبیرستانهای شهر نیشابور (N=52) می باشد. ابزار گردآوری اطلاعات در این پژوهش عبارتند از پرسشنامه منابع قدرت شرایخیم و هینکین(۱۹۸۹) و پرسشنامه مدیریت تعارض واتسون، ولی وملفورد(۱۹۸۱) که به ترتیب برای تعیین نوع منابع قدرت و سبک های مدیریت تعارض مدیران به کار رفته و به وسیله مدیران تکمیل شده است. روش تحقیق در این بررسی توصیفی و از نوع همبستگی است. روش آماری برای سؤال اصلی پژوهش و سؤال های فرعی شماره ۷ و ۸، ضریب همبستگی اسپیرمن(rs) و برای سؤال های فرعی شماره ۱ الی ۶ روش u مان- ویتنی بوده است. نتایج آزمون در سطح (a=0/05) به قرار زیر است: ۱٫ بین منبع قدرت مرجعیت با سبک های مدیریت تعارض همکاری، رقابت و اجتناب و بین منبع تنبیه و سبک های همکاری و رقابت و بین منبع قدرت قانون و سبک تعارض گذشت ارتباط معنی داری وجود دارد. ۲٫ بین مدیران مرد و زن در منابع قدرت پاداش، مرجعیت، تنبیه و قانون و همچنین سبک های مدیریت تعارض همکاری، مصالحه و اجتناب تفاوت معنی داری وجود دارد. ۳٫ بین مدیران فارغ التحصیل رشته های مدیریت و غیر مدیریت در منابع قدرت، قانون و تخصص و سبک مدیریت تعارض رقابت تفاوت معنی داری وجود دارد. ۴٫ بین مدیران مدارس دولتی و غیر انتفاعی در منبع قدرت تنبیه و سبک مدیریت تعارض گذشت تفاوت معنی داری وجود دارد. ۵٫ بین سابقه مدیریت مدیران با منابع قدرت و سبک های مدیریت تعارض ارتباط معنی داری وجود ندارد.

 

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: ۳

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه منابع قدرت

نظرات