پرسشنامه رایگان مقیاس دلبستگی کولینزورید(RAAS)

تاریخ انتشار : 1 می 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه مقیاس دلبستگی کولینزورید(RAAS)

چکیده: 

هدف این پژوهش بررسی دلبستگی نا ایمن در متقاضیان جراحی زیبایی است.دلبستگی مقوله ایست که در کیفیت روابط با دیگران نقش مهمی را ایفا می کند .می تواند تعیین کننده و پیش بینی نحوه ای باشد که فرد با افراد مهم زندگی خود و سایرین ارتباط برقرار می کند.عمل های زیبایی با ایجاد بهبود در ظاهر فرد باعث می شوند که فرد احساس عزت نفس کرده و در ایجاد رابطه با دیگران کمتر دچار مشکل شود.دلبستگی در این پژوهش با مقیاس دلبستگی کولینزورید(RAAS) بر روی یک نمونه ۴۰ نفری از متقاضیان جراحی زیبایی که به کلینیک های زیبایی در شهر مشهد مراجعه کرده بودند سنجیده شد.داده ها با شاخص های آماری میانگین، میانه، واریانس ،انحراف معیار و آلفای کرونباخ بررسی شد.که در این مقیاس افراد متقاضی جراحی زیبایی نمره بالاتر از حد متوسط داشتند.(Mean=17.004)

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: ۲

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه مقیاس دلبستگی کولینزورید(RAAS)

نظرات