پرسشنامه رایگان معنای زندگی

تاریخ انتشار : 5 مارس 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه معنای زندگی

چکیده

هدف این پژوهش، بررسی نقش میانجی‌گرایانه و مستقیم معنای زندگی و دورنمای آینده در رابطه بین ویژگی‌های شخصیتی با انگیزش تحصیلی دانشجویان بود. همچنین در این پژوهش پرسشنامه‌ی دورنمای آینده متناسب با دانشجویان ایرانی برای نخستین بار رواسازی گردید. جامعه‌ی پژوهش در تحقیق حاضر، دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد بودند. نمونه‌ی گردآوری شده در بردارنده‌ی 361 تن که شامل 114 دانشجوی آقا و 241 دانشجوی خانم بوده است. در این بررسی، چهار پرسشنامه‌ی ویژگی‌های شخصیتی، انگیزش تحصیلی، دورنمای آینده و معنای زندگی که به روش نمونه گیری سهمیه ای توسط دانشجویان تکمیل شد. برای تحلیل و کاوش داده‌ها از شیوه‌ی تحلیل مسیر و مدل معادلات ساختاری برای آزمون الگوی نخست و از شیوه‌ی تحلیل عاملی تأییدی برای احراز روایی پرسشنامه‌ی دورنمای آینده استفاده شد. برآیندها نشان داد که پرسشنامه‌ی دورنمای آینده برازش پذیرفتنی دارد. و در الگوی نخست پژوهش این برآیند بدست آمد که دورنمای آینده و معنای زندگی نقش میانجی گرایانه‌ی خود را به خوبی ایفا نکرده‌اند. همچنین دیگر برآیندها حاکی از این بودند که بین معنای زندگی و انگیزش تحصیلی رابطه‌ی معنی داری وجود ندارد و تنها معنا با انگیزش درون فکنی شده رابطه‌ی مثبت و معنی‌داری دارد. دیگر پنداشت پژوهش رابطه‌ی میان معنای زندگی و دورنمای آینده بود که نتایج نشان دهنده‌ی رابطه‌ی مثبت و معنی‌دار بود. همچنین رابطه‌ی بین معنای زندگی و دورنمای آینده مثبت و معنی‌دار شد. دیگر برآیند حاکی از این است که رابطه‌ی ابعاد شخصیت با انگیزش تحصیلی مثبت و معنی‌دار است. واپسین برآیند گزارش، نشان دهنده نبود ارتباط معنی دار میان ابعاد شخصیت و معنای زندگی است. در کل می توان گفت تاثیر فرهنگ، مذهب، روش زندگی، شرایط اقتصادی، عدم هماهنگی بین دروس دانشگاهی و مشاغل آینده توجیه کننده ی نتایج به دست آمده از این پژوهش می باشند.

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: 2

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه معنای زندگی

نظرات

دیدگاه کاربران