پرسشنامه رایگان مطالعه و نظر سنجی درباره عملکرد و نقش انجمن کتابداری و اطلاع رسانی ایران

تاریخ انتشار : 2 ژانویه 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه مطالعه و نظر سنجی درباره عملکرد و نقش انجمن کتابداری و اطلاع رسانی ایران

این پژوهش به منظور ارزیابی نقش و عملکرد انجمن کتابداری ایران از دیدگاه اعضای آن بر مبنای چهار شاخص هویت، انسجام، مشروعیت و مقبولیت انجام پذیرفت. روش پژوهش، پیمایشی و برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد که با استفاده از شیوه نمونه گیری طبقه بندی شده بین اعضای انجمن توزیع گردید. پس از جمع آوری و استخراج داده ها، با رمز بندی پاسخ ها بر اساس طیف لیکرت و انجام محاسبات لازم این نتایج  به دست آمد.

۱- میانگین نمره انجمن در ایجاد هویت حرفه ای و جلب علایق مشترک میان کتابداران عضو انجمن (هویت) ۶۳/۶۶ بوده که معرف موفقیت نسبی انجمن در این زمینه است.

۲- میانگین نمره پاسخ گویان به میزان موفقیت انجمن در ایجاد فضای تعامل و انسجام بین اعضا و مدیران (انسجام) ۶۸/۳۸ بوده است که عملکردی در حد متوسط را نشان می دهد.

۳- میانگین نمره انجمن درباره برخورداری از مشروعیت لازمه در میان جامعه غیر کتابداری و اطلاع رسانی و نهادهای کلان کشوری (مشروعیت) ۵۸/۲۴ بوده که باز هم نشان دهنده عملکرد متوسط انجمن در این زمینه است.

۴- میانگین نمره پاسخ گویان درباره میزان مقبولیت انجمن و جایگاه آن در میان اعضا (مقبولیت درونی) ۷۲/۴۲ بوده که بیانگر رضایت نسبتا خوب اعضا از عملکرد انجمن است.

۵- بین دیدگاه اعضای بیوسته، وابسته و دانشجوی در مورد هر یک از شاخص های چهار گانه مطرح شده برای ارزیابی عملکرد انجمن تفاوت معناداری مشاهده نشد.

۶- نتایج این پژوهش نشان داد که بین شاخص های هویت ، انسجام ، مشروعیت و مقبولیت انجمن رابطه مستقیم مثبتی وجود دارد به طوریکه افزایش هر شاخص باعث بهبود سایر شاخص ها می گردد.

 

 

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: ۵

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه مطالعه و نظر سنجی درباره عملکرد و نقش انجمن کتابداری و اطلاع رسانی ایران

 

نظرات