پرسشنامه رایگان مصرف مواد

تاریخ انتشار : 2 مارس 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه مصرف مواد

چکیده : مصرف سیگار مشروبات الکلی وسایر مواد غیر قانونی توسط نوجوانان یکی از مهمترین چالشهای بهداشتی وروانی اجتماعی است که مشکلات فردی اجتماعی وبهداشتی سیار شدیدی بر جوامع تحمیل می نماید.درطول چند دهه گذشته رویکردها ومدل های مختلفی در زمینه سبب شناسی وپیشگیری از سوءمصرف مواد در بین نوجوانان مطرح شده است.یکی از این مدل ها مدل تلفیقی ژیلبرت بوتوین (۲۰۰۰) است که عناصر و مولفه های اساسی چندین نظریه سبب شناختی مهم در زمینه مصرف مواد را در بر می گیرد بر اساس این مدل نظری مصرف الکل سیگار وسایر مواد نتیجه تعامل پویای عوامل محیطی وفردی در نظر گرفته می شود که در آن همسالان، والدین سایر عوامل اجتماعی در تعامل با آسیب پذیری های روان شناختی فرد به مصرف الکل سیگار و سایر مواد منجر می شوند.پژوهش حاضر یک مطالعه دو مرحله ای بود که به منظور ارزیابی مدل تلفیقی مصرف مواد در نوجوانان خطر و ارایه یک مدل جامع برای پیش بینی و تبیین رفتار رفتار مصرف مواد ونیز بررسی اثرات کوتاه مدت اموزش مهارتهای زندگی بر عوامل خطر ساز وحفاظت کننده مصرف مواد در نوجوانان در معرض خطر مصرف مواد طراحی شده بود.شرکت کنندگان مرحله اول پژوهش شامل ۴۸۰ نفر از نوجوانان در معرض خطر مصرف مواد بودند که با روش نمونه گیری خوشه ایی چند مرحله ای تصادفی انتخاب شدند.داده های پرسشنامه بررسی وضعیت مصرف موادگردآوری شده است.به منظور ارایه مدل ساختاری معتبر وقابل قبول بر اساس یافته ها ی پژوهشی در زمینه مصرف مواد بویژه مدل تلفیقی بوتوین یک مدل فرضی استخراج شد و برازندگی آن با استفاده از رویکرد دو مرحله ای مورد ارزیابی قرار گرفت.درگام اول پرازش مدل اندازه گیری متغیرهای نهفته با استفاده از تحلیل عاملی تاییدی (CFA)مورد ارزیابی قرار گرفت ودر گام دوم از مدل معادلات ساختاری (SEM)بر پایه نرم افزار لیزل برای ارزیابی برازندگی کلی مدل فرضی استفاده شد نتایج تحلیل عاملی تاییدی نشان داد که مدل های اندازه گیری متغیرهای نهفته از برازندگی وروایی سازه ای بسیار خوبی برخوردار هستند.همچنین نتایج ارزیابی مدل ساختاری نشان داد که مدل مذکور از برازش بسیار خوبی برخوردار است و۶۶درصد واریانس رفتار مصرف مواد را تبیین می کند به طور کلی بر اساس نتایج مدل ساختاری مصرف مواد عوامل اجتماعی پیوند با مدرسه وخانواده وبی نظمی اجتماعی به طور مستقیم وغیر مستقیم از طریق توانمندی های فردی واجتماعی مصرف مواد را پیش بینی می کنند عامل نهفته پیوند با مدرسه قوی ترین عامل اجتماعی است که به طور مستقیم بر مصرف مواد تاثیر می گذارد.بنابراین هرچه پیوند واحساس تعلق دانش آموزان نسبت به مدرسه قوی تر باشد میزان مصرف مواد در آنان کمتر خواهد بود همچنین نتیجه پژوهش حاضر نشان داد که عوامل فردی نظیر خود پنداره نگرش نسبت به مصرف مواد مهارتهای خود کنترلی و توانمندیهای اجتماعی رابطه بین عوامل اجتماعی ومصرف مواد میانجی گری می نماید.به عبارت دیگر عوامل فردی و روانشناختی اثرات متغیرهای اجتماعی را تعدیل می نماید.براساس یافته های پژوهش متغیر خود پنداره که تحت تاثیر پیوند عاطفی نوجوانان با خانواده ومدرسه است به طور مستقیم با مصرف مواد رابطه ندارد بلکه به طور غیر مستقیم از طریق مهارتهای خود کنترلی وتوانمندی های اجتماعی بر مصرف مواد تاثیر می گذارد با توجه به این یافته ها هر چه خود پنداره نوجوانان بیشتر باشد به همان میزان توانایی آنها در حل مساله مقابله با استرس وامتناع جراتنمندانه از مصرف مواد بیشتر خواهد بود که به نوبه خود کاهش مصرف مواد را پیش بینی می کنند به طور خلاصه بر اساس مدل ساختاری مصرف مواد مصرف الکل سیگار وسایر مواد نتیجه تعامل پیچیده مجموعه ای از عوامل روانی واجتماعی است.هر چه احساس تعلق ودلبستگی نوجوانان به خانواده به خانواده و مدرسه بیشتر باشد ومحیط اجتماعی نوجوانان محیط سالمی باشد دانش آموزان از فرصت خوبی برای رشد خودپنداره مثبت وکسب مهارتهای فردی واجتماعی نگرش منفی نسبت به مواد برخوردار خواهند بودکه در جای خود خطر مصرف الکل سیگار وسایر مواد کاهش می دهند .مدل ساختاری ارزیابی شده در پژوهش حاضر ضمن نشان دادن عوامل مرتبط با مصرف الکل سیگار وسایر مواد به مفهوم سازی سطح بالقوه مداخله برای پیشگیری از مواد روشن سازی مکانیزم عمل برنامه های مداخله ای نیز کمک می کند

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: ۶

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه مصرف مواد

نظرات

دیدگاه کاربران