پرسشنامه رایگان كانون كنترل راتر

تاریخ انتشار : 4 مارس 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه كانون كنترل راتر

چکیده : تحقيق حاضر به مقايسه آسيب شناسي رواني و كانون كنترل در دانشجويان شاهد و عادي مي پردازد. در اين بررسي 80 نفر دانشجوي شاهد (40 دختر-40 پسر) و 80 نفر از دانشجويان غيرشاهد (40 دختر-40 پسر) مشغول به تحصيل از دانشگاه تبريز به صورت تصادفي انتخاب شدند. سپس به پرسشنامه SCL-90-R و كانون كنترل راتر پاسخ دادند. نتايج نشان مي دهد كه دو گروه در زير مقياسهاي افسردگي اضطراب پرخاشگري و همين طور كانون كنترل تفاوت معني داري با هم دارند. نتايج همچنين اثر جنس بر كانون كنترل را نيز نشان مي دهد. بطوري كه دانشجويان دختر شاهد در كانون كنترل با دانشجويان دختر غيرشاهد تفاوت معناداري ندارند. تحليل واريانس چند طرفه مويد معناداري اثر شاهد بودن بر آسيب پذيري رواني و كانون كنترل است.

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: 3

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه كانون كنترل راتر

نظرات