پرسشنامه رایگان کانون کنترل راتر

تاریخ انتشار : 4 مارس 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه کانون کنترل راتر

چکیده : تحقیق حاضر به مقایسه آسیب شناسی روانی و کانون کنترل در دانشجویان شاهد و عادی می پردازد. در این بررسی ۸۰ نفر دانشجوی شاهد (۴۰ دختر-۴۰ پسر) و ۸۰ نفر از دانشجویان غیرشاهد (۴۰ دختر-۴۰ پسر) مشغول به تحصیل از دانشگاه تبریز به صورت تصادفی انتخاب شدند. سپس به پرسشنامه SCL-90-R و کانون کنترل راتر پاسخ دادند. نتایج نشان می دهد که دو گروه در زیر مقیاسهای افسردگی اضطراب پرخاشگری و همین طور کانون کنترل تفاوت معنی داری با هم دارند. نتایج همچنین اثر جنس بر کانون کنترل را نیز نشان می دهد. بطوری که دانشجویان دختر شاهد در کانون کنترل با دانشجویان دختر غیرشاهد تفاوت معناداری ندارند. تحلیل واریانس چند طرفه موید معناداری اثر شاهد بودن بر آسیب پذیری روانی و کانون کنترل است.

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: ۳

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه کانون کنترل راتر

نظرات