پرسشنامه رایگان كاركرد خانواده های آسیب دیده و عادی

تاریخ انتشار : 3 می 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه كاركرد خانواده های آسیب دیده و عادی

چکیده:

هدف از پژوهش حاضر، بررسی تاثیر كاركرد خانواده بر اختلالات درون ریزی دختران نوجوان و نیز مقایسه كاركرد خانواده در خانواده های آسیب دیده اعتیاد، تك والد، طلاق و خانواده های عادی می باشد. بدین منظور 334 دختر نوجوان در محدوده سنی 18-14 سال با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس، انتخاب شدند. آزمودنی ها با مقیاس های ارزیابی سازش پذیری و پیوستگی خانواده ( ویرایش سوم) در نیز خودسنجی نوجوان را كامل نمودند. نتایج به دست آمده در دو بخش مورد ارائه شده اند. در ابتدا آزمودنی های كه نشانگان اختلالات درون ریزی را دارا بودند با آزمودنی های بهنجار همگن شدند و تحلیل واریانس چند متغیره نشان داد كه تفاوت بین دو گروه در ابعاد پیوستگی، رضایت از سازش پذیری و رضایت از پیوستگی معنادار می باشد)01/0 P< ) . به علاوه تحلیل رگرسیون لوجستیك نشان داد كه ابعاد پیوستگی و رضایت از سازش پذیری می تواند عضویت در گروه های بهنجار و نشانه دار را پیش بینی نمایند. بر اساس 7/72% از آزمودنی ها به درستی در گروه ها طبقه بندی شدند. از طرف دیگر تحلیل واریانس چند متغیره و نیز تحلیل لگاریتم خطی در مقایسه كاركرد خانواده های اعتیاد و تك والد، طلاق و عادی كه از حیث متغیرهای سطح درآمد و تحصیلات والدین همتا شده اند، نشان داد كه خانوادهای اعتیاد و عادی در بعد پیوستگی تفاوت معناداری دارند و نیز درصد فراوانی نظام های متعادل و نامتعادل در بین چهار گروه متفاوت است. نتایج این پژوهش ضرورت توجه به كاركرد خانواده در استفاده از رویكردهای درمانی مبتنی بر خانواده را در ارزیابی و درمان مشكلات روانشناختی ( به ویژه اختلالات درون ریزی ) دختران نوجوان مورد تاكید قرار می دهد.

 

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: 3

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه كاركرد خانواده های آسیب دیده و عادی

نظرات