پرسشنامه رایگان قابلیت فهم کاربران از نرم افزارهای جامع کتابخانه ای به منظور ارائه یک الگوی مفهومی مناسب

تاریخ انتشار : 1 ژانویه 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه  قابلیت فهم کاربران از نرم افزارهای جامع کتابخانه ای به منظور ارائه یک الگوی مفهومی مناسب

پژوهش حاضر با استفاده از روش پیمایشی و به دو شیوه عینی و ذهنی به بررسی میزان درک کاربران از واژگان محیط رابط نرم افزارهای کتابخانه ای سیمرغ و پارس اذرخش می پردازد . هدف پژوهش بررسی میزان قابلیت درک واژگان محیط رابط نرم افزارهای رایانه ای سیمرغ و پارس اذرخش در کتابخانه های دانشگاهی ایران بود . جامعه پژوهش متشکل از دانشجویان کارشناسی و کارشناسی ارشد دانشگاهای فردوسی مشهد و شیراز بودند . اطلاعات لازم از طریق پرسشنامه و از یک نمونه ۳۸۰ نفری جمع اوری شده که ۲۷۵ نفر (۴/۷۲% ) از ان ها به پرسشنامه پاسخ دادند . دربخش دیگری از این پژوهش و برای کسب اطلاعات کیفی و عمیق از طریق مصاحبه با ۳۰ نفر ، از روش نمونه گیری غیر احتمالاتی ( غیر تصادفی ) و از نوع نمونه با جایگزینی تصادفی استفاده شد . نتایج نشان داد که میزان درک کلی پاسخگویان از واژگان محیط رابط نرم افزار سیمرغ در روش عینی ۱/۳۵% و در نرم افزار پارس اذرخش ۹/۳۹ % و در روش ذهنی درهر دو نرم افزار نمره ۷۴/۲ از طیف ۵ ارزشی لیکرت بود . تفاوت معناداری بین میانگین نمرات میزان درک دانشجویان مقاطع تحصیلی مختلف از واژگان محیط رابط نرم افزار سیمرغ و پارس اذرخش در محاسبه به دو شیوه ( عینی و ذهنی ) تفاوت معناداری با همین میزان در نرم افزار پارس اذرخش نداشت . اما بین میزان قابلیت درک واژگان به کار رفته در محیط رابط نرم افزار سیمرغ ( در شیوه عینی ) تفاوت معناداری با همین میزان در نرم افزار پارس اذرخش نداشت . اما بین میزان قابلیت درک واژگان صفحه نخست و سایر صفحات ( به نفع سایر صفحات ) دیده شد. اما این تفاوت در شیوه ذهنی نرم افزار پارس اذرخش معنادارنبود . میانگین میزان درک و قابلیت پیش بینی کارکردهای مورد نظر طراح از نظر کاربران نرم افزار سیمرغ نمره ۹۲/۲ و از نظر کاربران نرم افزار پارس اذرخش ۳از ۵ بود . نظام دستوری زبان محیط رابط نرم افزار سیمرغ و پارس اذرخش در سطح ۰۱/۰ بیش از حد متوسط ( نمره ۳یا ۵۰% ) در قابلیت درک واژگان ان محیط موثر بود . کاربران نرم افزارهای سیمرغ و پارس اذرخش درک عبارت های کوتاه را ساده تر می دانستند . بررسی تاثیر تجربه کاربران در کار با نرم افزار به دوشیوه ( عینی و ذهنی ) هیچ گونه تفاوت معناداری را بین پاسخ های درست حاصل از نمرات پاسخگویی  سه حوزه علوم انسانی ، علوم پایه و مهندسی دانشگاه فردوسی نشان داد ولی در شیوه ذهنی این تفاوت معنادار نبود . در دانشگاه شیراز نتایج حاصل از این دو شیوه عکس نتایج حاصل دانشگاه فردوسی را نشان داد . یافته های حاصل از مصاحبه درباره ” واژگان برجسته ” در هر صفحه نشان داد که در برخی از صفحه ها یک واژه منمایز از نظر کاربران وجود داشت که ان واژه نام همان صفحه بود ولی در بعضی دیگر چنین واژه ای وجود نداشت . یافته ها همچنین نشان داد میزان صحت پیش بینی کارکردهای صفحات مختلف فهرست رایانه ای سیمرغ از سوی پاسخ گویان از صفحه ای به صفحه دیگر متفاوت بود و در این زمینه هیچ ترتیب با قاعده ای را نمی توان برای ان منظور کرد . بیش ترین میزان درک درست پاسخگویان مربوط به عنوان با ۳/۹۳% و کم ترین میزان درک نادرست انها در بین واژگان این فهرست مربوط به عبارت سیستم اطلاعاتی و ان نیز با ۳/۹۳% بود . از بین ۲۸ پاسخگو ، ۱۶ نفر (۵۷%از درک واژگان ۹%) ناراضی بوده اند . محیط راضی ، ۷ نفر (۲۵%) تا حدودی راضی ، و ۵ نفر ( ۱۸% ) ناراضی بودند. ۲۵% از پاسخگویان استفاده از واژگان عام و مصطلح ، ۸/۲۰% استفاده از واژگان ساده و قابل فهم و ۵/۱۲%استفاده از توضیح را برای بازیابی اطلاعات به شکل عینی تر ، با مفهوم تر و ساده تر مهم می دانستند . اشنای پیشین کاربران با واژه ها و عبارتهای به کار رفته بیش ترین تاثیر را بر روی درک واژگان محیط رابط داشت.

 

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: ۹

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه قابلیت فهم کاربران از نرم افزارهای جامع کتابخانه ای به منظور ارائه یک الگوی مفهومی مناسب

 

نظرات