پرسشنامه رایگان قابلیت جذب دانش

تاریخ انتشار : 28 ژانویه 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه قابلیت جذب دانش

چکیده

این پژوهش با هدف بررسی رابطه میان هوش اجتماعی و قابلیت جذب دانش مدیران مدارس متوسطه دخترانه دولتی در شهر مشهد انجام شد.برای انجام این پژوهش از روش نمونه گیری چند مرحله ای استفاده گردید، به این صورت که در میان نواحی هفت گانه شهر مشهد ، دو طبقه ی برخوردار ونیمه برخوردار در نظر گرفته شد و ازمیان نواحی 1و 5و 2 و 7 به عنوان نیمه برخوردار، نواحی 1و 5 ، و از میان نواحی 3و4 و6 به عنوان نواحی برخوردار نواحی 3و4 انتخاب گردید. مجموع مدارس این نواحی 45 باب می باشد . ابزار اندازه گیری برای هر دو متغیر پرسشنامه بود که پرسشنامه ی سیلورا(2001) برای هوش اجتماعی و پرسشنامه ی محقق ساخته برای قابلیت جذب دانش مورد استفاده قرار گرفت . برای تعیین روایی هر دو ابزار سنجش از روش روایی تحلیل سازه استفاده شد و ضریب پایایی آنها بر اساس آلفای کرونباخ ، 84/0 می باشد. جهت تجزیه ی و تحلیل داده های گردآوری شده از آزمون (t- test ) و کروکسال والیس و U من ویتنی و همبستگی پیر سون استفاده گردیده است .

نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها نشان می دهد که ارتباط مستقیم و معنا داری میان هوش اجتماعی و قابلیت جذب دانش مشاهده شده است . هوش اجتماعی دارای سه مؤلفه پردازش اطلاعات اجتماعی ، مهارت های اجتماعی و آگاهی های اجتماعی است و قابلیت جذب دانش ،شامل چهار مؤلفه ی کسب ، درون سازی ، تبدیل و کاربرد می باشد . در بررسی همبستگی میان هر یک از متغیرها با مؤلفه های هوش اجتماعی و مؤلفه های قابلیت جذب دانش مشاهده گردید که قابلیت جذب دانش بامؤلفه های مهارت های اجتماعی و آگاهی های اجتماعی ارتباط مستقیم و معناداری ندارد ، ولی بین قابلیت جذب دانش با پردازش اطلاعات اجتماعی ارتباط مستقیم وجود دارد . همچنین بین هوش اجتماعی با مؤلفه های فراگیری، تبدیل و کاربرد ، ارتباط مستقیم و معناداری وجود ندارد ، ولی بین هوش اجتماعی و مؤلفه ی درون سازی رابطه ی مستقیم و معناداری برقرار است

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: 4

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه رایگان قابلیت جذب دانش

نظرات