پرسشنامه رایگان عوامل تنیدگی زا

تاریخ انتشار : 1 می 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه عوامل تنیدگی زا

چکیده

عنوان پژوهش حاضر،بررسی مقایسه ای عوامل تنیدگی زا و راهکارهای مقابله ای در افراد معلول و مجروح جنگی ، می باشد . فرضیات پژوهش به ارزیابی تفاوت بین فراوانی و ناخوشایندی عوامل تنیدگی زا و راهکارهای مقابله ای درافراد معلول و مجروح پرداخته است . نمونه ی مورد بررسی 25 نفر معلول و 25 نفر مجروح انتخاب شده است. ابزار پژوهش ، پرسشنامه سنجش عوامل تنیدگی زا و پرسشنامه  روش های مقابله با استرس انتخاب شده است . به منظور ارزیابی فرضیات پژوهش از آزمون t مستقل استفاده شده است.

نتایج نشان داده است که بین فراوانی عوامل تنیدگی زا در افراد معلول و مجروح تفاوت معنی دار است. بین شدت عوامل تنیدگی زا در افراد معلول و مجروح تفاوت معنی داری وجود دارد . وهمچنین بین راهکارهای مقابله ای در افراد معلول و مجروح تفاوت معنی داری وجود دارد.

 

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: 5

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه عوامل تنیدگی زا

نظرات