پرسشنامه رایگان عملکرد مدیران

تاریخ انتشار : 2 فوریه 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه عملکرد مدیران

چکیده:

موضوع استرس، در جهان صنعتی امروز، توجه زیادی را به خود جلب نموده است که در این میان موضوع استرس های شغلی از اهمیت ویژه ای برخوردارند. غالب استرس ها از محیط های شغلی نشات می گیرد و پیشگیری از خسارت های عظیم انسانی و اقتصادی، تامین بهداشت جسمانی و روانی جامعه، ارتقاء بهره وری و کیفیت کار و زندگی، مراقبت ها و اعمال شیوه ای لازم را می طلبد. در پاسخ به چنین ضرورتی هدف اصلی محقق از انجام این تحقیق بررسی رابطه استرس های شغلی با عملکرد مدیران مدارس راهنمایی و متوسطه شهرستان نور و محمودآباد می باشد، زیرا مدیران مدارس به واسطه مسؤلیتی که در پیشبرد اهداف آموزشی مدارس و همچنین تعلیم و تربیت دارند از اهمیت ویژه ای در مدارس برخوردارند و اگر تحت تاثیر استرس های شغلی قرار گیرند، نه تنها بر خود مدیران، بلکه بر کارکردها و عملکرد مدارس تاثیر می گذارند. بدین لحاظ نمونه مدیران از طریق سرشماری ( ۵۹ =n ) و نمونه دبیران از طریق نمونه گیری ( ۲۹۵ =n ) انتخاب گردید. روش اصلی این تحقیق، توصیفی از نوع همبستگی بوده که با استفاده از دو پرسش نامه استرس شغلی ( که مدیران جواب می دادند ) و پرسش نامه عملکرد ( که دبیران مدیران خود را ارزیابی می کردند ) اطلاعات لازم جمع آوری و سپس برای تحلیل داده ها از آزمون همبستگی گشتاوری پیرسون و آزمون t استفاده شده است. پس از انجام تحلیل داده ها نتایج به دست آمده به شرح ذیل می باشد: ۱- بین استرس شغلی و عملکرد مدیران رابطه معناداری وجود دارد. ۲- بین میزان استرس شغلی در دو مقطع راهنمایی و متوسطه تفاوت معنا داری وجود ندارد. ۳- بین میزان نمره عملکرد مدیران مدارس راهنمایی و متوسطه تفاوت معناداری وجود ندارد. ۴- بین استرس شغلی و عملکرد مدیران مدارس متوسطه رابطه معناداری وجود دارد. ۵- بین استرس شغلی و عملکرد مدیران مدارس راهنمایی رابطه معناداری وجود دارد

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: ۴

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه عملکرد مدیران

نظرات