پرسشنامه رایگان عملکردهای روان شناختی خانواده ایرانی

تاریخ انتشار : 19 آوریل 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه عملکردهای روان شناختی خانواده ایرانی

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی و مقایسه عملکرد روان شناختی خانواده، سبک‌های دلبستگی و باورهای غیرمنطقی دختران گریزان از منزل با دختران عادی می­باشد. برای دستیابی به این هدف نمونه­ای به حجم 60 نفر از دختران گریزان از منزل شهر مشهد به صورت سرشماری و تعداد 60 نفر از دختران عادی به صورت نمونه­گیری خوشه­ای از بین دختران دبیرستانی شهر مشهد انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده­ها پرسشنامه­های عملکردهای روان شناختی خانواده ایرانی، مقیاس دلبستگی نوجوانان به والدین و همسالان آرمسدن و گرینبرگ و پرسشنامه باورهای غیر منطقی جونز بود.

یافته­های پژوهش نشان داد که سبک های دلبستگی و عملکردهای روان­شناختی خانواده می­توانند باورهای غیر منطقی دختران گریزان از منزل را پیش­بینی نماید. همچنین یافته­های پژوهش نشان داد که عملکرد روان شناختی خانواده و باورهای غیرمنطقی دختران عادی به طور معنی داری بهتر از دختران گریزان می­باشد و میزان دلبستگی به والدین در بین دختران عادی بیشتر از دختران گریزان می­باشد. و دلبستگی به همسالان در بین دختران گریزان بیشتر از دختران عادی می­باشد. از این رو می­توان نتیجه گرفت که دخترانی که از خانه گریزان هستند، مشکلاتی در زمیته­ی عملکردهای روان­شناختی خانواده، باورهای غیر منطقی و سبک­های دلبستگی به والدینشان دارند. بنابراین دیدگاههای نظری  عملی مورد بحث قرار خواهند گرفت.

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: 7

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه عملکردهای روان شناختی خانواده ایرانی

نظرات