پرسشنامه رایگان علائم سندرم پیش ازقاعدگی

تاریخ انتشار : 15 فوریه 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه علائم سندرم پیش ازقاعدگی

چکیده : هدف از این پژوهش تعیین اثربخشی آموزش شناختى- رفتاری شادمانی برکاهش علائم سندرم پیش ازقاعدگی وافزایش شادمانی زنان مبتلا به سندرم پیش از قاعدگی بود، بدین منظوردر قالب یک طرح نیمه تجربی تعداد ۶۰ آزمودنی به روش تصادفی از بین زنان مراجعه کننده به مراکز آموزشى، پزشکی و سایر مراکز رجوع زنان انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش وگواه جایگزین شدند. سپس افراد گروه آزمایش به مدت هشت جلسه تحت آموزش شادمانی به روش فوردایس- اصفهان قرار گرفتند. در مورد هر دو گروه پیش آزمون و پس آ زمون با پرسشنامه شادکامی آکسفورد و پرسشنامه سنجش علائم سندرم پیش از قاعدگی به عمل آ مد. همچنین دو هفته بعد وسپس یک ماه پس از اتمام جلسات در مورد هر دو گروه پیگیری انجام شد. نتایج حاکی ازآ ن است که آموزش شادمانی بر کاهش علائم سندرم پیش از قاعدگی ، کاهش علائم افسردگی سندرم پیش از قاعدگى، کاهش علائم اضطراب سندرم پیش از قاعدگى، کاهش علائم تحریک پذیری سندرم پیش از قاعدگى، کاهش علائم جسمانی سندرم پیش از قاعدگی و افزایش شادمانی موثراست. همچنین نتایج پیگیری در گروه آزمایش حاکی از ماندگاری اثر آموزش بر کاهش علائم سندرم پیش از قاعدگی و افزایش شادمانی است.

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: ۴

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه علائم سندرم پیش ازقاعدگی

نظرات

دیدگاه کاربران