پرسشنامه رایگان علائم اضطراب اجتماعي

تاریخ انتشار : 23 فوریه 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه علائم اضطراب اجتماعي

چکیده : ضرورت پرداختن به تبيين و شيوه هاي درماني هراس اجتماعي، با مرور سابقه پژوهشي اين اختلال که در سال 1980 با انتشار سومين راهنماي تشخيصي و آماري اختلالات رواني توسط انجمن روان پزشکي آمريکا به عنوان يکي از اشکال آسيب شناسي رواني شناخته شد، آشکار مي شود. اين پژوهش براي بررسي فرضيه کلارك و ولز (1995) مبني بر اين که تصوير ذهني فرد از خود با افزايش دادن اضطراب و تداوم بخشيدن به باورهاي منفي درباره ظاهر و عملکرد اجتماعي، نقشي علي در هراس اجتماعي بازي مي کند طراحي شد. هدف آن ارزيابي کارايي درمان شناختي هيپنوتيسمي در رابطه با فرضيه پژوهش بود. فرض اين بود که با ايجاد تغييرات مثبت در تصوير ذهني خود، از شدت علائم هراس اجتماعي افراد مبتلا کاسته خواهد شد. اين سؤال نيز مطرح شد که آيا درمان شناختي هيپنوتيسمي مي تواند در تصوير ذهني خود، تعييرات مثبت ايجاد کند. براي پاسخ دادن به اين سؤال برنامه درماني در 8 جلسه در طرح پژوهشي تك موردي براي 10 شرکت کننده اجتماع هراس که پس از ارزيابي هاي باليني از بين دانشجويان دانشگاه هاي شهر تهران انتخاب شدند اجرا شد. آن ها توسط آگهي به شرکت در اين تحقيق دعوت شدند. ارزيابي ها شامل مصاحبه تشخيصي براساس DSM – IV، مصاحبه نيمه ساخت داري به منظور کشف ماهيت تصوير ذهني خود، پرسشنامه هراس اجتماعي (SPIN) و مقياس استعداد هيپنوتيسمي (WSGCS) بود. ارزيابي باليني و آماري نشان داد که در پايان اجراي برنامه درمان، تغييرات مثبتي در تصوير ذهني خود به وجود آمده و اين تغييرات مثبت در کاهش علائم هراس اجتماعي مؤثر واقع شده است. آزمون غيرپارامنريك فريدمن با ضريب معناداري 03/. نشان دهنده کاهش معني دار علائم هراس اجتماعي بود. اين پژوهش شواهد ديگري در تأييد فرضيه کلارك و ولز (1995) به دست داد. ارزيابي باليني نهايي نشان دهنده کارآمد بودن برنامه درماني اين پژوهش بود.

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: 2

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه علائم اضطراب اجتماعي

نظرات