پرسشنامه رایگان شیوه گذراندن اوقات فراغت دانش آموزان از دیدگاه اولیا مدرسه

تاریخ انتشار : 1 فوریه 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه شیوه گذراندن اوقات فراغت دانش آموزان از دیدگاه اولیا مدرسه

چکیده:

ایام فراغت همیشه بستر مناسبی برای خلاقیتها و نوآوریها بوده است، چرا که در این ایام ذهن انسان به فعالیت موظفی مشغول نیست و انسان فارغ از قالبهای از پیش طراحی شده پیرامون مسائل مورد علاقه می باشد. هدف اصلی در این پژوهش مقایسه شیوه گذران اوقات فراغت دانش آموزان و مسائل مرتبط با آن از دیدگاه دانش آموزان و اولیاء مدارس می باشد. با توجه به مبانی نظری مربوطه و تحقیقات انجام شده پنج فرضیه اصلی متناسب با موضوع تدوین گردید. روش انجام پژوهش، توصیفی پیمایشی، جامعه آماری، اولیاء مدارس راهنمای پسرانه شامل کلیه مدیران و معاونین و مربیان تربیتی و تعدادی از دبیران که در امر اوقات فراغت بیشترین فعالیت را داشته اند ونیز دانش آموزان پسر مدارس راهنمایی ناحیه ۶ مشهد می باشد که حجم نمونه آماری به تعداد ۲۳۱ نفر دانش آموز و ۱۳۶ نفر اولیاء مدارس هستند، و روش نمونه گیری تصادفی و ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه است. در تجزیه و تحلیل آماری از روش آماری (کای-دو)x2 کمک گرفته و اطلاعات جمع آوری شده را به جداول توافقی مناسب منتقل کرده و در پایان به کمک آمار توصیفی نتایج به دست آمده را توصیف نموده نتایج پژوهش در قالب سه بخش طراحی شده است. بخش ۱ در پاسخ به فرضیه شماره یک می باشد که از مجموع ۹ جدول اطلاعات جمع آوری شده و تجزیه و تحلیل آن دو مورد فرضیه تایید و هفت مورد فرضیه شماره یک رد شده است ونشان می دهد که بین دیدگاه اولیاء مدارس و دانش آموزان در وضعیت مطلوب اوقات فراغت تفاوت معنی داری وجود ندارد. بخش ۲ این بخش با وجود ۸ جدول اطلاعات جمع آوری شده و تجزیه و تحلیل آن در پاسخ به فرضیه های شماره دو و سه پژوهش می باشد که فرضیه های مذکور تایید می گرد. بخش ۳ این بخش با وجود هفت جدول اطلاعات جمع آوری شده و تجزیه و تحلیل آن در پاسخ به فرضیه های شماره چهار می باشد، که در شش مورد فرضیه های مذکور رد و یک مورد تایید می گردند. نتیجه آن که در مجموع دیدگاه اولیاء مدارس با دانش آموزان در زمینه گذاران اوقات فراغت و مسایل مرتبط با آن متفاوت می باشد و این تفاوت بیشتر به دلیل آشنایی کمتر اولیاء مدارس با وضعیت و نحوه گذران اوقات فراغت دانش آموزان می باشد.

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: ۴

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه شیوه گذراندن اوقات فراغت دانش آموزان از دیدگاه اولیا مدرسه

نظرات