پرسشنامه رایگان شیوه های مقابله

تاریخ انتشار : 15 فوریه 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه شیوه های مقابله

چکیده : هدف از این پژوهش، تعیین اثربخشی آَموزش مهارتهای مقابله ای بر سلامت روانی زنان خانه دار شهر اصفهان بود. نمونه آماری مورد مطالعه، شامل ۶۰ نفر (۳۰ نفر گروه آزمایش و ۳۰ نفر گروه گواه) به شیوه تصادفی چندمرحله ای از بین جامعه آماری پژوهش، انتخاب شدند. ابزارهای پژوهش، پرسشنامه سلامت عمومی ، پرسشنامه شیوه های مقابله با استرس بودند که پایایی پرسشنامه سلامت عمومی و مقیاسهای آن از طریق آلفای کرونباخ به ترتیب ۹۳/۰ ، ۸۴/۰ ، ۸۵/۰ و ۸۴/۰ و پایایی مقیاسهای پرسشنامه شیوه های مقابله با استرس به ترتیب ۹۰/۰ ، ۸۶/۰ و ۷۵/۰ محاسبه شد. روش پژوهش، نیمه تجربی و از نوع پیش آزمون- پس آزمون با گروه آزمایش، گواه بود. گروه آزمایش، تحت آموزش هشت جلسه ای مهارتهای مقابله ای قرار گرفتند ولی گروه گواه، هیچ برنامه ای دریافت نکردند. در مورد هر دو گروه، پیش آزمون و پس آزمون به عمل آمد، همچنین دو هفته بعد از اتمام جلسات و یک ماه پس از اتمام جلسات آموزشى، در مورد هر دو گروه پیگیری انجام شد. نتایج تحلیل کواریانس و تحلیل آنوا نشان داد که آموزش مهارتهای مقابله ای بر افزایش سلامت روانی ، بهـبود حالات جسمانى، کاهش اضطراب ، بهبود عملکرد اجتماعی و کاهش افسردگی موثر است. همچنین نتایج پیگیری دو گروه آزمایش، حاکی از ماندگاری اثر آموزش بر افزایش سلامت روانی ، بهبود حالات جسمانى، کاهش اضطراب، بهبود عملکرد اجتماعی و کاهش افسردگى، بوده است

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: ۴

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه شیوه های مقابله

نظرات