پرسشنامه رایگان شیوه های فرزند پروری

تاریخ انتشار : 10 مارس 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه شیوه های فرزند پروری

چکیده : هدف از پژوهش حاضر مقایسه سبک شناختی دانش آموزان عشایری و شهری در تعامل با ابعاد فرزندپروری والدینشان بود. بدین منظور پس از انتخاب مدرسه عشایری و دو مدرسه از مدارس ناحیه ۳ که از نظر پیشرفت تحصیلی تقریبا شبیه جامعه عشایری بودند تعداد ۴۰۵ نفر از دانش آموزان کلاسهای اول تا سوم از طریق نمونه گیری تصادفی خوشه ای انتخاب گردیدند. آزمون گروهی شکلهای نهفته و پرسشنامه شیوه های فرزندپروری برای نمونه اجرا گردید. نتایج تحلیل کوواریانس نشان داد که سبک شناختی دانش آموزان عشایری وابسته به زمینه تر از سبک شناختی دانش آموزان شهری بود. تاثیر اصلی بعد محبت و تاثیر تعاملی بعد کنترل و نوع جامعه (شهری و عشایری) بر سبک شناختی معنی دار بود

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: ۶

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه شیوه های فرزند پروری

نظرات