پرسشنامه رایگان شیوه های فرزند پروری

تاریخ انتشار : 10 مارس 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه شیوه های فرزند پروری

چکیده : هدف از پژوهش حاضر مقايسه سبك شناختي دانش آموزان عشايري و شهري در تعامل با ابعاد فرزندپروري والدينشان بود. بدين منظور پس از انتخاب مدرسه عشايري و دو مدرسه از مدارس ناحيه 3 كه از نظر پيشرفت تحصيلي تقريبا شبيه جامعه عشايري بودند تعداد 405 نفر از دانش آموزان كلاسهاي اول تا سوم از طريق نمونه گيري تصادفي خوشه اي انتخاب گرديدند. آزمون گروهي شكلهاي نهفته و پرسشنامه شيوه هاي فرزندپروري براي نمونه اجرا گرديد. نتايج تحليل كوواريانس نشان داد كه سبك شناختي دانش آموزان عشايري وابسته به زمينه تر از سبك شناختي دانش آموزان شهري بود. تاثير اصلي بعد محبت و تاثير تعاملي بعد كنترل و نوع جامعه (شهري و عشايري) بر سبك شناختي معني دار بود

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: 6

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه شیوه های فرزند پروری

نظرات