پرسشنامه رایگان شناخت دانشجویان رشته غیر مدیریت از مفهوم مدیریت زمان

تاریخ انتشار : 1 فوریه 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه شناخت دانشجویان رشته غیر مدیریت از مفهوم مدیریت زمان

چکیده:

مدیریت زمان یکی از مباحث اصلی در اداره هر کاری برای رسیدن به هر هدفی است. از آنجا که زمان در اختیار همه ابنای بشر است، اصولا مدیریت زمان یک امر همگانی و عمومی است. آگاهی از مفهوم مدیریت زمان هم در زندگی فردی و هم در زندگی حرفه ای دانشجویان مثمر ثمر خواهد بود و در واقع آنان را به نوعی خودمدیریتی سوق می دهد. عامل مهم دیگری که آگاهی از این مفهوم را ضروری می سازد این است که دانشجویان با به کار بردن اصول و تکنیکهای فنی مدیریت زمان می تواند بسیاری از فشارهای روزانه را کاهش دهند یا از بین برند. یعنی مبحث مدیریت زمان ارزش مندی خود را در بهبود زندگی شخصی و کاری نشان می دهد. به طور کلی مدیریت زمان دارای دو مؤلفه مهم می باشد که عبارتند از مهارت فردی و مهارت سازمانی. مهارت سازمانی خود شامل ۶ بعد ( هدفگذاری، اولویت بندی اهداف و فعالیتها،برنامه ریزی عملیاتی، تفویض اختیار، مدیریت ارتباطات و مدیریت جلسات) می باشد. این پژوهش در سال تحصیلی ۸۵-۸۴ به منظور مقایسه شناخت مفهوم مدیریت زمان میان دانشجویان کارشناسی رشته های مدیریت و غیر مدیریت در دانشگاه فردوسی مشهد صورت گرفته است. برای سنجش میزان شناخت دانشجویان از مفهوم مدیریت زمان و مؤلفه های تشکیل دهنده آن ۱۹۸ نفر از بین جامعه دانشجویان رشته های مدیریت و غیر مدیریت به عنوان نمونه مورد مطالعه قرار گرفتند. ابزار مورد استفاده در این پژوهش که با روش پیمایشی (مقطعی) صورت گرفته، پرسش نامه مدیریت زمان می باشد که شامل ۲ قسمت است. بخش اول آن میزان شناخت دانشجویان از مفهوم مدیریت زمان و بخش دوم شامل ۲ قسمت (الف) مهارت فردی و (ب) مهارت سازمانی را مورد سنجش قرار می دهد. گردآوری داده ها درباره افراد مورد مطالعه از طریق نمونه گیری چند مرحله ای صورت گرفته است. اطلاعات جمع آوری از پرسش نامه ها جهت آزمون سؤالات و فرضیات تحقیق مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. اگرچه با توجه به نزدیکی میانگین های ۲ گروه مدیریت و غیر مدیریت بین دانشجویان تفاوت معناداری مشاهده نشد، ولی آنچه انتظار می رود این است که دانشجویان به ویژه دانشجویان مدیریتی حداقل با توجه به آینده شغلی و کاری خود باید مدیریت زمان و مهارتهای فکری آن را فرا بگیرند تا بتواند بهتر و اثر بخش تر عمل کند

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: ۳

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه شناخت دانشجویان رشته غیر مدیریت از مفهوم مدیریت زمان

نظرات