پرسشنامه رایگان شناخت باورهای نظارتی مدیران مدارس

تاریخ انتشار : 1 فوریه 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه شناخت باورهای نظارتی مدیران مدارس

چکیده:

پژوهش حاضر به منظور بررسی و شناخت باورهای نظارتی مدیران مدارس ابتدای و مقایسه آنها بر حسب سبکهای مدیریت تعارض صورت پذیرفته است. برای دستیابی به هدف پس از تدوین الگوی نظری و فرضیه های تحقیق، باورهای نظارتی مدیران و سبکهای مدیریت تعارض کلیه مدیران مدارس ابتدای نواحی آموزش و پروش یک و چهار مشهد (۱۳۹=N) با شیوه ی سرشماری و به کمک دو پرسشنامه ی ۱) سنجش باورهای نظارتی ۲) سنجش سبکهای مدیریت تعارض، مورد مطالعه و برسی قرار گرفت. روش پژوهش از نوع علی – مقایسه ای بوده، و به منظور تحلیل داده های و متناسب با فرضیه های تحقیق، علاوه بر آمار توصیفی،‌از روش تحلیل واریانس چند متغیری استفاده شده است. نتایج بدست آمده نشان دادند مدیران بر حسب سبکهای مختلف مدیریت تعارض،‌ از باورهای متفاوتی نیز برخوردار هستند؛ بطوریکه مدیرانی که از سبک همکاری بیشترین بهره را می برند و بعد از آن از سبکهای مصالحه و ایثار استفاده می کند، باورهای غالب نظارتی غیر مستقیم دارند. این گروه از این مدیران تمایل به اعمال سبکهای رقابت و اجتناب از خود نشان نمی دهند. مدیرانی که ابتدا از سبک مصالحه و بعد از آن به ترتیب از سبکهای ایثار و همکاری بیشترین بهره را می برند، باورهای غالب نظارتی مشارکتی دارند. این گروه از مدیران نیز تمایلی به اعمال سبکهای رقابت و اجتناب ندارند. همچنین مدیرانی که به ترتیب سبکهای اجتناب و رقابت و مصالحه را اعمال می کردند و بعد از آن سبک ایثار را به کار می بستند باورهای غالب نظارتی مستقیم دارند. در حالیکه این گروه تمایلی به استفاده از سبک همکاری ندارند. سایر نتایج نیز نشان داد که میانگین نمرات باورهای نظارتی مستقیم در مدیران مدارس دخترانه و مدیرانی که رشته تحصیلی غیر مرتبط دارند بالاتر از سایر باورهای نظارتی است؛ در حالیکه میانگین نمرات باورهای نظارتی مشارکتی و غیر مستقیم در مدیران مدارس پسرانه و مدیرانی که رشته ی تحصیلی مرتبط دارند بالاتر است. مقایسه میانگین نمرات سبکهای مدیریت تعارض بر حسب جنس و رشته تحصیلی نیز نشان داد که مدیران مدارس پسرانه و مدیرانی که رشته تحصیلی مرتبط دارند در استفاده از سبکهای همکاری و مصالحه و ایثار از گروه دیگر مدیران پیشی گرفته اند، در صورتیکه در اعمال دو سبک اجتناب و رقابت مدیران مدارس دخترانه و مدیرانی که رشته تحصیلی غیر مرتبط دارند جلوتر هستند.

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: ۳

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه شناخت باورهای نظارتی مدیران مدارس

نظرات