پرسشنامه رایگان شدت افسردگی برنز

تاریخ انتشار : 13 فوریه 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه شدت افسردگی برنز

چکیده : این تحقیق با هدف شناسایی و مقایسه شایع ترین راهبردهای خودتنظیمی عاطفی دانشجویان مبتلا به اختلالات افسردگی و اضطرابی و دانشجویان عادی انجام شده است. برای این منظور ۳۱۶ دانشجوی شهر اصفهان انتخاب شدند. ابزار مورد استفاده در این مطالعه شامل سه پرسشنامه آزمون شدت اضطراب برنز، آزمون شدت افسردگی برنز و راهبردهای خودتنظیمی عاطفی مارس بوده است. طبق نتایج مطالعه مشخص شد که بین راهبردهای خودتنظمیمی عاطفی دانشجویان مبتلا به اختلالات اضطرابی و دانشجویان عادی در بعد شناختی تفاوت معنی داری وجود دارد و بین راهبردهای خودتنظمیمی عاطفی دانشجویان مبتلا به اختلالات افسردگی و دانشجویان عادی در بعد افزایش عاطفه مثبت تفاوت معنی داری وجود دارد.

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: ۲

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه شدت افسردگی برنز

نظرات