پرسشنامه رایگان س‍ن‍ج‍ش‌ م‍ه‍ارت‌ه‍ای‌ ج‍س‍ت‌ و ج‍و

تاریخ انتشار : 10 مارس 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه س‍ن‍ج‍ش‌ م‍ه‍ارت‌ه‍ای‌ ج‍س‍ت‌ و ج‍و

چکیده : ه‍دف‌ ای‍ن‌ ت‍ح‍قی‍ق‌، س‍ن‍ج‍ش‌ م‍ه‍ارت‌ه‍ای‌ ج‍س‍ت‌ و ج‍وی‌ پی‍وس‍ت‍ه‌ در می‍ان‌دان‍ش‍ج‍وی‍ان‌ ت‍ح‍صی‍لات‌ ت‍ک‍می‍لی‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ شی‍راز و ت‍عیی‍ن‌ ع‍وام‍ل‌ اث‍رگ‍ذار در ش‍ن‍اخ‍ت‌ وآش‍ن‍ایی‌ ب‍ا ای‍ن‌ م‍ه‍ارت‌ه‍ا اس‍ت‌. ب‍راس‍اس‌ ت‍ح‍قی‍ق‍ات‌ ان‍ج‍ام‌ ش‍ده‌ و م‍ن‍اب‍ع‌ م‍وج‍ود در زمی‍ن‍ه‌م‍ه‍ارت‌ه‍ای‌ ج‍س‍ت‌ و ج‍وی‌ پی‍وس‍ت‍ه‌ ه‍ف‍ت‌ م‍ه‍ارت‌ ج‍س‍ت‌ و ج‍و ک‍ه‌ از پ‍رک‍اب‍ردت‍ری‍ن‌ ورای‍ج‌ت‍ری‍ن‌ م‍ه‍ارت‌ه‍ا ه‍س‍ت‍ن‍د ب‍رای‌ ای‍ن‌ ت‍ح‍قی‍ق‌ اس‍ت‍خ‍راج‌ گ‍ردی‍د. ب‍ع‍لاوه‌ ۷ع‍ام‍ل‌اث‍رگ‍ذار در ش‍ن‍اخ‍ت‌ و آش‍ن‍ایی‌ ب‍ا ای‍ن‌ م‍ه‍ارت‌ه‍ا نی‍ز ت‍عیی‍ن‌ ش‍د. ای‍ن‌ ت‍ح‍قی‍ق‌ درص‍دداس‍ت‌ ت‍ا می‍ان‍گی‍ن‌ ن‍م‍ره‌ ه‍ر م‍ه‍ارت‌ ت‍ف‍اوت‌ م‍ه‍ارت‌ ج‍س‍ت‌ و ج‍و در می‍ان‌ دان‍ش‍ج‍وی‍ان‌م‍ق‍اطع‌ م‍خ‍ت‍ل‍ف‌ و ت‍اثی‍ر ع‍وام‍ل‌ اث‍رگ‍ذار ب‍رس‍طح‌ ای‍ن‌ م‍ه‍ارت‌ه‍ا را ب‍س‍ن‍ج‍د. روش‌ ت‍ح‍قی‍ق‌ب‍ه‌ ک‍ار رف‍ت‍ه‌ در ای‍ن‌ پ‍ژوه‍ش‌ روش‌ پی‍م‍ای‍شی‌ اس‍ت‌ و اب‍زار گ‍ردآوری‌ داده‌ه‍ا، پ‍رس‍ش‍ن‍ام‍ه‌می‌ب‍اش‍د. ت‍ج‍زی‍ه‌ و ت‍ح‍لی‍ل‌ داده‌ه‍ا ب‍ا روش‌ه‍ای‌ آم‍ار ت‍وصی‍فی‌ و اس‍ت‍ن‍ب‍اطی‌ چ‍ون‌ان‍دازه‌گی‍ری‌ه‍ای‌ م‍ک‍رر رگ‍رسی‍ون‌ و ت‍ح‍لی‍ل‌ واری‍ان‍س‌ و ب‍ه‌ ک‍م‍ک‌ ن‍رم‌اف‍زار آم‍اری‌ ع‍ل‍وم‌اج‍ت‍م‍اعی‌ SPSS ان‍ج‍ام‌ ش‍د. ن‍ت‍ای‍ج‌ ای‍ن‌ ت‍ح‍قی‍ق‌ ن‍ش‍ان‌ داد ک‍ه‌ دان‍ش‍ج‍وی‍ان‌ دک‍ت‍ری‍وک‍ارش‍ن‍اسی‌ ارش‍د ت‍ف‍اوت‌ م‍ع‍ن‍اداری‌ ب‍ه‌ ل‍ح‍اظ م‍ه‍ارت‌ه‍ای‌ ه‍ف‍ت‌ گ‍ان‍ه‌ م‍ورد ب‍ررسی‌ن‍داش‍ت‍ن‍د. ام‍ا می‍ان‌ م‍ه‍ارت‌ه‍ای‌ م‍ورد ب‍ررسی‌ ت‍ف‍اوت‌ م‍ع‍ن‍اداری‌ م‍ش‍اه‍ده‌ ش‍د. در ای‍ن‌می‍ان‌ ن‍م‍ره‌ م‍ه‍ارت‌ اس‍ت‍ف‍اده‌ از م‍ح‍دود ک‍ن‍ن‍ده‌ زم‍انی‌ در ب‍الات‍ری‍ن‌ س‍طح‌ و م‍ه‍ارت‌ ج‍س‍ت‌و ج‍وی‌ م‍ج‍اورتی‌ در پ‍ایی‍ن‌ت‍ری‍ن‌ س‍طح‌ ق‍رار گ‍رف‍ت‌. ه‍م‍چ‍نی‍ن‌ در می‍ان‌ ع‍وام‍ل‌ ۷ گ‍ان‍ه‌اث‍رگ‍ذار ب‍رس‍طح‌ م‍ه‍ارت‌ه‍ا ی‍اف‍ت‍ه‌ ن‍ش‍ان‌ داد ک‍ه‌ می‍ان‌ س‍ن‌ می‍زان‌ ع‍لاق‍ه‌ ب‍ه‌ ای‍ن‍ت‍رن‍ت‌ واس‍ت‍ف‍اده‌ از پ‍ای‍گ‍اه‌ اطلاع‍اتی‌ خ‍ری‍داری‌ ش‍ده‌ ت‍وس‍ط دان‍ش‍گ‍اه‌ شی‍راز و ن‍م‍ره‌ م‍ه‍ارت‌ه‍ای‌ج‍س‍ت‌ و ج‍وی‌ پی‍وس‍ت‍ه‌ راب‍طه‌ م‍ع‍ن‍اداری‌ وج‍ود دارد. ب‍ع‍لاوه‌ می‍ان‌ گ‍روه‌ ت‍ح‍صیی‌م‍ه‍ن‍دسی‌ و ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍انی‌ ت‍ف‍اوت‌ م‍ع‍ن‍اداری‌ ب‍ه‌ ل‍ح‍اظ ن‍م‍ره‌ م‍ه‍ارت‌ه‍ا م‍ش‍اه‍ده‌ ش‍د ب‍ه‌ع‍ب‍ارت‌ دی‍گ‍ر دان‍ش‍ج‍وی‍ان‌ گ‍روه‌ ت‍ح‍صی‍لی‌ م‍ه‍ن‍دسی‌ از م‍ه‍ارت‌ بی‍ش‍ت‍ری‌ ن‍س‍ب‍ت‌ ب‍ه‌دان‍ش‍ج‍وی‍ان‌ گ‍روه‌ ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍انی‌ ب‍رخ‍وردار ه‍س‍ت‍ن‍د….

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: ۶

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه س‍ن‍ج‍ش‌ م‍ه‍ارت‌ه‍ای‌ ج‍س‍ت‌ و ج‍و

نظرات