پرسشنامه رایگان س‍ن‍ج‍ش‌ م‍ه‍ارت‌ه‍اي‌ ج‍س‍ت‌ و ج‍و

تاریخ انتشار : 10 مارس 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه س‍ن‍ج‍ش‌ م‍ه‍ارت‌ه‍اي‌ ج‍س‍ت‌ و ج‍و

چکیده : ه‍دف‌ اي‍ن‌ ت‍ح‍قي‍ق‌، س‍ن‍ج‍ش‌ م‍ه‍ارت‌ه‍اي‌ ج‍س‍ت‌ و ج‍وي‌ پي‍وس‍ت‍ه‌ در مي‍ان‌دان‍ش‍ج‍وي‍ان‌ ت‍ح‍صي‍لات‌ ت‍ک‍مي‍لي‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ شي‍راز و ت‍عيي‍ن‌ ع‍وام‍ل‌ اث‍رگ‍ذار در ش‍ن‍اخ‍ت‌ وآش‍ن‍ايي‌ ب‍ا اي‍ن‌ م‍ه‍ارت‌ه‍ا اس‍ت‌. ب‍راس‍اس‌ ت‍ح‍قي‍ق‍ات‌ ان‍ج‍ام‌ ش‍ده‌ و م‍ن‍اب‍ع‌ م‍وج‍ود در زمي‍ن‍ه‌م‍ه‍ارت‌ه‍اي‌ ج‍س‍ت‌ و ج‍وي‌ پي‍وس‍ت‍ه‌ ه‍ف‍ت‌ م‍ه‍ارت‌ ج‍س‍ت‌ و ج‍و ک‍ه‌ از پ‍رک‍اب‍ردت‍ري‍ن‌ وراي‍ج‌ت‍ري‍ن‌ م‍ه‍ارت‌ه‍ا ه‍س‍ت‍ن‍د ب‍راي‌ اي‍ن‌ ت‍ح‍قي‍ق‌ اس‍ت‍خ‍راج‌ گ‍ردي‍د. ب‍ع‍لاوه‌ 7ع‍ام‍ل‌اث‍رگ‍ذار در ش‍ن‍اخ‍ت‌ و آش‍ن‍ايي‌ ب‍ا اي‍ن‌ م‍ه‍ارت‌ه‍ا ني‍ز ت‍عيي‍ن‌ ش‍د. اي‍ن‌ ت‍ح‍قي‍ق‌ درص‍دداس‍ت‌ ت‍ا مي‍ان‍گي‍ن‌ ن‍م‍ره‌ ه‍ر م‍ه‍ارت‌ ت‍ف‍اوت‌ م‍ه‍ارت‌ ج‍س‍ت‌ و ج‍و در مي‍ان‌ دان‍ش‍ج‍وي‍ان‌م‍ق‍اطع‌ م‍خ‍ت‍ل‍ف‌ و ت‍اثي‍ر ع‍وام‍ل‌ اث‍رگ‍ذار ب‍رس‍طح‌ اي‍ن‌ م‍ه‍ارت‌ه‍ا را ب‍س‍ن‍ج‍د. روش‌ ت‍ح‍قي‍ق‌ب‍ه‌ ک‍ار رف‍ت‍ه‌ در اي‍ن‌ پ‍ژوه‍ش‌ روش‌ پي‍م‍اي‍شي‌ اس‍ت‌ و اب‍زار گ‍ردآوري‌ داده‌ه‍ا، پ‍رس‍ش‍ن‍ام‍ه‌مي‌ب‍اش‍د. ت‍ج‍زي‍ه‌ و ت‍ح‍لي‍ل‌ داده‌ه‍ا ب‍ا روش‌ه‍اي‌ آم‍ار ت‍وصي‍في‌ و اس‍ت‍ن‍ب‍اطي‌ چ‍ون‌ان‍دازه‌گي‍ري‌ه‍اي‌ م‍ک‍رر رگ‍رسي‍ون‌ و ت‍ح‍لي‍ل‌ واري‍ان‍س‌ و ب‍ه‌ ک‍م‍ک‌ ن‍رم‌اف‍زار آم‍اري‌ ع‍ل‍وم‌اج‍ت‍م‍اعي‌ SPSS ان‍ج‍ام‌ ش‍د. ن‍ت‍اي‍ج‌ اي‍ن‌ ت‍ح‍قي‍ق‌ ن‍ش‍ان‌ داد ک‍ه‌ دان‍ش‍ج‍وي‍ان‌ دک‍ت‍ري‍وک‍ارش‍ن‍اسي‌ ارش‍د ت‍ف‍اوت‌ م‍ع‍ن‍اداري‌ ب‍ه‌ ل‍ح‍اظ م‍ه‍ارت‌ه‍اي‌ ه‍ف‍ت‌ گ‍ان‍ه‌ م‍ورد ب‍ررسي‌ن‍داش‍ت‍ن‍د. ام‍ا مي‍ان‌ م‍ه‍ارت‌ه‍اي‌ م‍ورد ب‍ررسي‌ ت‍ف‍اوت‌ م‍ع‍ن‍اداري‌ م‍ش‍اه‍ده‌ ش‍د. در اي‍ن‌مي‍ان‌ ن‍م‍ره‌ م‍ه‍ارت‌ اس‍ت‍ف‍اده‌ از م‍ح‍دود ک‍ن‍ن‍ده‌ زم‍اني‌ در ب‍الات‍ري‍ن‌ س‍طح‌ و م‍ه‍ارت‌ ج‍س‍ت‌و ج‍وي‌ م‍ج‍اورتي‌ در پ‍ايي‍ن‌ت‍ري‍ن‌ س‍طح‌ ق‍رار گ‍رف‍ت‌. ه‍م‍چ‍ني‍ن‌ در مي‍ان‌ ع‍وام‍ل‌ 7 گ‍ان‍ه‌اث‍رگ‍ذار ب‍رس‍طح‌ م‍ه‍ارت‌ه‍ا ي‍اف‍ت‍ه‌ ن‍ش‍ان‌ داد ک‍ه‌ مي‍ان‌ س‍ن‌ مي‍زان‌ ع‍لاق‍ه‌ ب‍ه‌ اي‍ن‍ت‍رن‍ت‌ واس‍ت‍ف‍اده‌ از پ‍اي‍گ‍اه‌ اطلاع‍اتي‌ خ‍ري‍داري‌ ش‍ده‌ ت‍وس‍ط دان‍ش‍گ‍اه‌ شي‍راز و ن‍م‍ره‌ م‍ه‍ارت‌ه‍اي‌ج‍س‍ت‌ و ج‍وي‌ پي‍وس‍ت‍ه‌ راب‍طه‌ م‍ع‍ن‍اداري‌ وج‍ود دارد. ب‍ع‍لاوه‌ مي‍ان‌ گ‍روه‌ ت‍ح‍صيي‌م‍ه‍ن‍دسي‌ و ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍اني‌ ت‍ف‍اوت‌ م‍ع‍ن‍اداري‌ ب‍ه‌ ل‍ح‍اظ ن‍م‍ره‌ م‍ه‍ارت‌ه‍ا م‍ش‍اه‍ده‌ ش‍د ب‍ه‌ع‍ب‍ارت‌ دي‍گ‍ر دان‍ش‍ج‍وي‍ان‌ گ‍روه‌ ت‍ح‍صي‍لي‌ م‍ه‍ن‍دسي‌ از م‍ه‍ارت‌ بي‍ش‍ت‍ري‌ ن‍س‍ب‍ت‌ ب‍ه‌دان‍ش‍ج‍وي‍ان‌ گ‍روه‌ ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍اني‌ ب‍رخ‍وردار ه‍س‍ت‍ن‍د….

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: 6

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه س‍ن‍ج‍ش‌ م‍ه‍ارت‌ه‍اي‌ ج‍س‍ت‌ و ج‍و

نظرات