پرسشنامه رایگان سیاهه وارسی و مصاحبه ساختاریافته ی کتابخانه های کانون پرورش فکری

تاریخ انتشار : 26 ژانویه 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه سیاهه وارسی و مصاحبه ساختاریافته ی کتابخانه های کانون پرورش فکری

هدف: هدف این پژوهش، بررسی وضعیت خدمات کودکان و نوجوانان درکتابخانه‎های ‎عمومی خراسان رضوی و مقایسه ی آن با ۷ معیار استخراج شده از متون، جهت ارزیابی این نوع خدمات می‎باشد.

روش پژوهش: پژوهش حاضر در چهار مرحله مختلف و با استفاده از رویکرد آمیخته (کمی و کیفی) انجام شد. جامعه‌ی هدف این پژوهش شامل ۳ گروه کتابخانه‌های کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، کتابخانه‌های عمومی دارای بخش کودک و نوجوان اعم از(کتابخانه‌های تحت پوشش شهرداری، کانونهای مساجد، آستان قدس، نهاد کتابخانه‌های عمومی و کتابخانه کودک) و کتابخانه‌های عمومی تحت پوشش نهاد کتابخانه‌های عمومی در استان خراسان رضوی می­باشد. از گروه اول و دوم به روش نمونه گیری هدفمند به ترتیب ۵ و ۱۰ کتابخانه و از گروه سوم به روش نمونه­گیری طبقه ای، ۴۲ کتابخانه به عنوان نمونه انتخاب شد. متناسب با هر مرحله از ابزارهای پرسشنامه، سیاهه وارسی و یا مصاحبه استفاده شده است.

یافته‌ها و نتایج: یافته‌ها نشان داد که از بین ۷ معیار مورد نظر در مورد خدمات کودکان و نوجوانان، کتابخانه‌های کانون در استان خراسان رضوی، در ۵ معیار از وضعیت مطلوبی برخوردارند و کتابخانه‎های ‎عمومی برتر استان، تنها در یک مورد مطلوب می­باشند.کتابخانه‎های ‎عمومی زیر پوشش نهاد کتابخانه‎های ‎عمومی کشور که جامعه اصلی پژوهش می‎باشند، در هیچکدام از معیارها وضعیت مطلوبی ندارند. دیدگاه کتابداران ۴۲ کتابخانه عمومی درباره خدمات بخش کودک و نوجوان که از طریق پرسشنامه پرسیده شد، نشان داد که وضعیت همه معیارها در کتابخانه‎های ‎عمومی در سطحی کمتر از ۴۰ درصد ارزیابی می‎شود.

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: ۵

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه سیاهه وارسی و مصاحبه ساختاریافته ی کتابخانه های کانون پرورش فکری

نظرات