پرسشنامه رایگان سنجش وضعیت مذهبی دانش آموزان جوان

تاریخ انتشار : 23 فوریه 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه سنجش وضعیت مذهبی دانش آموزان جوان

چکیده : باتوجه به اهمیت رابطه مذهب و اخلاق با هوش هیجانی و نقش آنها در زندگی، این تحقیق به بررسی رابطه اعتقاد و عمل مذهبی با هوش هیجانی دانش آموزان پیش دانشگاهی شهر تهران پرداخت. این تحقیق با هدف مطالعه رابطه اعتقاد و عمل مذهبی دانش آموزان با هوش هیجانی آنان انجام شد. روش تحقیق از نوع همبستگی بود. نمونه تحقیق شامل ۴۵۰ نفر دانش آموز دختر و پسر پیش دانشگاهی مناطق ۴ و ۱۱ و ۱۸ شهر تهران بودند که با روش نمونه گیری هدفدار انتخاب شدند. ابزار مورد استفاده عبارت بودند از پرسشنامه جمعیت شناسی، پرسشنامه سنجش دقت هوشی، پرسشنامه سنجش وضعیت مذهبی دانش آموزان جوان و پرسشنامه هوش هیجانی بار ـ اون که در مورد دانش آموزان اجرا شد. برای تجیه و تحلیل داده ها از آزمون همبستگی پیرسون، آزمون t و آزمون خی دو استفاده شد. نتایج نشان داد که: اعتقاد و عمل مذهبی دانش آموزان با هوش هیجانی آنان رابطه مثبت معنادار دارد. هوش هیجانی دانش آموزان با دقت هوشی آنان رابطه مثبت معنادار دارد. از یافته های تحقیق نتیجه گرفته می شود که اعتقاد و عمل مذهبی با هوش هیجانی رابطه مستقیم دارد. بنابراین آموزش مسائل مذهبی و اخلاقی و هوش هیجانی برای دختران و پسران پیش دانشگاهی و متعلق به سطوح مختلف اقتصادی ـ فرهنگی از جهت داشتن زندگی سالم برای آنان ضروری به نظر می رسد.

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: ۲

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه سنجش وضعیت مذهبی دانش آموزان جوان

نظرات