پرسشنامه رایگان سنجش عادت‌های مخرب زندگی زناشویی

تاریخ انتشار : 6 مارس 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه سنجش عادت‌های مخرب زندگی زناشویی

چکیده

این پژوهش با هدف شناسایی عادت‌های مخرب در زندگی زناشویی، ساخت پرسشنامه ای در این زمینه به همراه تعیین روایی و پایایی آن انجام گرفت. پژوهش حاضر به لحاظ هدف پژوهشی از نوع توسعه ای و از نظر روش اجرا توصیفی- پیمایشی می‌‌باشد. جامعه‌ی آماری تمامی  افراد متاهل در شهر مشهد در سال 1393را شامل می‌‌شد که از بین آن‌ها 278 نفر به صورت نمونه با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. پس از جمع آوری پرسشنامه‌ها، داده‌ها از طریق نرم افزار SPSS18 مورد تحلیل قرار گرفتند. در این پژوهش از روایی صوری، تحلیل عامل اکتشافی، همسانی درونی و باز آزمایی مجدد استفاده گردید. با انجام تحلیل عاملی و با استفاده از چرخش واریماکس، ده عامل شناسایی شدند که مقدار ویژه‌ی هر یک از آن‌ها بالاتر از یک بود. آلفای کرونباخ پرسشنامه(94/.&=) بدست آمد، سپس در مرحله‌ی بازآزمایی مجدد ضریب بازآزمایی (961/.r=و001/0p<) محاسبه گردید. نتایج پژوهش، سوالات اساسی تحقیق را در جهت مثبت تایید نمود. نتایج نشان دادکه پرسشنامه‌ی نهایی پایا و تکرارپذیر می‌‌باشد. بنابراین برای سنجش عادت‌های مخرب زندگی زناشویی می‌‌بایست از یک ابزار قابل اعتماد استفاده نمود که با توجه به نتایج به دست آمده در این مطالعه، پرسشنامه فراهم آمده برای استفاده در مراکز مشاوره پایایی مطلوب و روایی نسبتا مناسبی دارد و می‌‌توان ده عادت مخرب در زندگی زناشویی  شامل : عادت به رفیق بازی، عادت به دروغ گویی، عادت به سلطه گری، عادت به مقایسه گری، عادت به خست، عادت به باج گیری، عادت به ولخرجی، عادت به عصبانیت و پرخاشگری، عادت به بدبینی و منفی نگری و عادت به قهر کردن را از طریق آن شناسایی نمود.

 

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: 5

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه سنجش عادت‌های مخرب زندگی زناشویی

نظرات

دیدگاه کاربران