پرسشنامه رایگان سنجش حمایت اجتماعی

تاریخ انتشار : 17 آوریل 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه سنجش حمایت اجتماعی

چکیده

هدف:این پژوهش با هدف بررسی اثر بخشی برنامه آمادگی به سوی والد شدن بر بهبود حمایت اجتماعی ادراک شده و دلبستگی ناایمن زنان نخست زا در شهرستان نیشابور اجرا شده است. روش: این پژوهش به لحاظ روش از نوع شبه آزمایشی بود که با طرح پیش آزمون –  پس آزمون و گروه کنترل انجام شد. جامعه مورد مطالعه پژوهش حاضر شامل زنان باردار نخست زای مراجعه کننده به مراکز بهداشت شهرستان نیشابور در سال 94-1393 بودند. نمونه  این پژوهش شامل 70 نفر زن باردار نخست زای مراجعه کننده به 6 مرکز بهداشت شهری نیشابور بود که از بین آن ها 16 نفر که واجد شرایط بودند به روش تصادفی در دو گروه آزمایش (8 نفر) و کنترل (8 نفر) قرار گرفتند. برای سنجش حمایت اجتماعی، از مقیاس حمایت ادراک شده چند بعدی ((MSPSS 12 سوالی و برای سنجش سبک دلبستگی، از پرسشنامه سبک دلبستگی کولینز و رید 18 سوالی استفاده شد. یافته ها: نتایج بدست آمده از تحلیل های آماری داده ها نشان داد که، آموزش گروهی برنامه آمادگی برای والد شدن بر بهبود سبک دلبستگی ناایمن و حمایت اجتماعی زنان باردار نخست زا اثربخشی معناداری ندارد. نتیجه گیری: برنامه آمادگی برای والد شدن به دلیل آموزشی بودن و تعداد جلسات کم نمی تواند باعث بهبودی حمایت اجتماعی ادراک شده و تغییر سبک دلبستگی ناایمن اجتنابی و اضطرابی گردد.

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: 3

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه سنجش حمایت اجتماعی

برای دریافت پرسشنامه‌های استاندارد حمایت اجتماعی روی لینک مورد نظر خود در قسمت پایین کلیک کنید و پرسشنامه خود را از سایت مادسیج دریافت کنید.

نوع فایلپرسشنامه رضایت از حمایت اجتماعی ریبیرو ۱۹۹۹

نوع فایلپکیج پرسشنامه حمایت اجتماعی

نوع فایلپرسشنامه حمایت اجتماعی

نوع فایلپرسشنامه ارزیابی حمایت اجتماعی واکس ۱۹۸۶

نوع فایلادبیات پرسشنامه حمایت اجتماعی

نوع فایلپرسشنامه توانمندی سالمندان مبتلا به بیمار یهای قلبی – عروقی در دریافت حمایت اجتماعی

نوع فایلپرسشنامه حمایت اجتماعی(SPS) 16 سوالی

نوع فایلپرسشنامه حمایت اجتماعی فیلیپس و همکاران

نوع فایلپرسشنامه حمایت اجتماعی ادراک شده ۱۲ سوالی MSPSS

نوع فایلادبیات پرسشنامه راهبردهای مقابله ای و حمایت اجتماعی

نوع فایلپرسشنامه حمایت اجتماعی در مکان کاری

نوع فایلپرسشنامه حمایت اجتماعی مری پروسیدانو و کنیت هلر (مقیاس خانواده) (PSSFR)

نوع فایلپرسشنامه حمایت اجتماعی مری پروسیدانو و کنیت هلر (مقیاس دوستان) (PSSFR)

نوع فایلمقیاس حمایت اجتماعی شربورن و استوارتMOS-SSS

نوع فایلپرسشنامه حمایت اجتماعی ۲۷ آیتمی

نوع فایلپرسشنامه حمایت اجتماعی ۲۱ آیتمی

نوع فایلپرسشنامه حمایت اجتماعی ادراک شده/۱۲ آیتمی

نوع فایلپرسشنامه حمایت اجتماعی خانواده در بیماران مزمن (FSSQ)

نوع فایلپرسشنامه حمایت اجتماعی

نوع فایلپرسشنامه رفتارهای حمایت گرانه اجتماعی (ISSB)

نظرات