پرسشنامه رایگان سنجش حمایت اجتماعی

تاریخ انتشار : 17 آوریل 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه سنجش حمایت اجتماعی

چکیده

هدف:این پژوهش با هدف بررسی اثر بخشی برنامه آمادگی به سوی والد شدن بر بهبود حمایت اجتماعی ادراک شده و دلبستگی ناایمن زنان نخست زا در شهرستان نیشابور اجرا شده است. روش: این پژوهش به لحاظ روش از نوع شبه آزمایشی بود که با طرح پیش آزمون –  پس آزمون و گروه کنترل انجام شد. جامعه مورد مطالعه پژوهش حاضر شامل زنان باردار نخست زای مراجعه کننده به مراکز بهداشت شهرستان نیشابور در سال ۹۴-۱۳۹۳ بودند. نمونه  این پژوهش شامل ۷۰ نفر زن باردار نخست زای مراجعه کننده به ۶ مرکز بهداشت شهری نیشابور بود که از بین آن ها ۱۶ نفر که واجد شرایط بودند به روش تصادفی در دو گروه آزمایش (۸ نفر) و کنترل (۸ نفر) قرار گرفتند. برای سنجش حمایت اجتماعی، از مقیاس حمایت ادراک شده چند بعدی ((MSPSS 12 سوالی و برای سنجش سبک دلبستگی، از پرسشنامه سبک دلبستگی کولینز و رید ۱۸ سوالی استفاده شد. یافته ها: نتایج بدست آمده از تحلیل های آماری داده ها نشان داد که، آموزش گروهی برنامه آمادگی برای والد شدن بر بهبود سبک دلبستگی ناایمن و حمایت اجتماعی زنان باردار نخست زا اثربخشی معناداری ندارد. نتیجه گیری: برنامه آمادگی برای والد شدن به دلیل آموزشی بودن و تعداد جلسات کم نمی تواند باعث بهبودی حمایت اجتماعی ادراک شده و تغییر سبک دلبستگی ناایمن اجتنابی و اضطرابی گردد.

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: ۳

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه سنجش حمایت اجتماعی

نظرات