پرسشنامه رایگان سنجش تعارض والد نوجوان (فرم والد)

تاریخ انتشار : 18 آوریل 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه سنجش تعارض والد نوجوان (فرم والد)

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی اثربخشی واقعیت درمانی گروهی بر کیفیت زندگی و مسئولیت پذیری زنان متاهل شهر مشهد بوده است. روش پژوهش، شبه آزمایشی از نوع پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری این پژوهش، کلیه زنان مراجعه کننده به مرکز بهداشت منطقه یازده شهرداری مشهد بودند که پنج سال اول زندگی مشترک را طی می کردند. از بین داوطلبین شرکت در گروه درمانی، 24 نفر در مرحله پیش آزمون، براساس مصاحبه ارزیابی انتخاب شدند. سپس براساس گمارش تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل جایگزین شدند. هر دو گروه در مرحله پیش آزمون، پرسشنامه کیفیت زندگی و مسئولیت پذیری را تکمیل نمودند. هشت جلسه هفتگی 90 دقیقه ای واقعیت درمانی گروهی برای گروه آزمایش برگزار شده ودر پایان، هر دو گروه آزمایش و کنترل پرسشنامه های یاد شده را مجددا تکمیل نمودند. داده های جمع آوری شده با تحلیل کوواریانس (ANCOVA) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و نتایج نشان داد که در اثر واقعیت درمانی گروهی، کیفیت زندگی در گروه آزمایش در مقایسه با گروه کنترل بطور معنا داری افزایش یافت(05/0P<) . همچنین نتایج بیانگر اینست که مسئولیت پذیری گروه آزمایش نسبت به گروه کنترل بطور معناداری افزایش یافت(05/0P<).

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: 7

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه سنجش تعارض والد نوجوان (فرم والد)

نظرات