پرسشنامه رایگان سلامت عمومی

تاریخ انتشار : 23 فوریه 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه سلامت عمومی

چکیده : پژوهش حاضر با هدف مقایسه سطح استرس شغلی و سطح سلامت عمومی کارمندان حسابدار و تحویلدار بانک ملی ایران در ۵۰ شعبه منطقه شرق تهران بانک ملی ایران به اجرا درآمد. نمونه پژوهش با روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای به تعداد ۱۴۷ نفر انتخاب شد و پرسشنامه های مقیاس ارزیابی استس شغلی رایس (JSS) و پرسشنامه سلامت عمومی گلدبرگ (GHQ) و پرسشنامه اطلاعات فردی در میان آنان اجرا گردید در انتهای این پژوهش با ۱۰ فرضیه و ۵ سؤال نتایج زیر به دست آمد: میان استرس شغلی و سلامت عمومی تحویلداران و حسابداران رابطه مثبت و معنی دار وجوددارد. میزان استرس شغلی کارمندان تحویلدار بانک به طور معنی داری بیشتر از کارمندان حسابدار بانک است. استرس شغلی ناشی از سطح علاقه به شغل در میان کارمندان تحویلدار به طور معنی داری بیشتر از کارمندان حسابدار بانک است. میان استرس شغلی ناشی از سطح علاقه به شغل و میزان افسردگی تحویلداران رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد. میان استرس شغلی ناشی از روابط بین فردی محیط کار و نارسا کنش وری اجتماعی تحویلداران رابطه مثبت معنی دار وجود دارد. میان استرس شغلی ناشی از موقعیت های مادی فیزیکی نامطلوب محیط کار و نشانه های جسمانی کارمندان رابطه مثبت و معنی دار وجود دارد. میان استرس شغلی ناشی از موقعیت های مادی فیزیکی نامطلوب محیط کار و اضطراب کارمندان رابطه مثبت و معنی دار وجود دارد. میان میزان سابقه شغلی و تحصیلات کارمندان تحویلدار با استرس شغلی آنان رابطه معنی دار به دست نیامد.

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: ۷

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه سلامت عمومی

نظرات