پرسشنامه رایگان سطح سلامت روانی

تاریخ انتشار : 23 فوریه 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه سطح سلامت روانی

چکیده : پژوهش حاضر به منظور بررسی رابطه بین منبع کنترل و سطح سلامت روانی در دانش آموزان دختر سال سوم دبیرستان انجام پذیرفته است. نمونه آماری شامل ۳۳۶ نفر بوده است که این تعداد از بین کل دانش آموزان دختر سال سوم دبیرستان رشته های ریاضی – فیزیک، علوم تجربی و ادبیات و علوم انسانی در سال تحصیلی ۸۴- ۸۳ شهر یزد، انتخاب شدند. روش نمونه گیری تصادفی – طبقه ای و ابزارهای پژوهش، مقیاس منبع کنترل راتر و – ۹۰ – بوده است. تجزیه وتحلیل آماری فرضیه ها و سؤال های پوهش در قالب تحلیل واریانس و آزمون های کای اسکوئر، توسط نرم افزار آماری انجام شد. نتایج به دست آمده از این پژوهش بدین شرح هستند: ۱- دانش آموزان با منبع کنترل درونی، از سطح سلامت روانی بالاتری برخوردارند. ۲- دانش آموزان با منبع کنترل درونی، کمتر از دانش آموزان با منبع کنترل بیرونی از افسردگی، پرخاشگری، اختلال شکایات جسمانی، وسواس بی اختیاری و حساسیت بین شخصی، رنج می برند. ۳- بین دو گروه دانش آموزان با منبع کنترل درونی و دانش آموزان با منبع کنترل بیرونی از لحاظ اختلالات روان گسسته واری، ترس های اضطرابی، افکار پارانوئیدی و اضطراب، تفاوت معناداری مشاهده نشد. ۴- بین گروه های تحصیلی ریاضی – فیزیک، علوم تجربی و علوم انسانی، از لحاظ نوع منبع کنترل و نیز سطح سلامت روانی تفاوت معناداری مشاهده نشد.

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: ۷

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه سطح سلامت روانی

نظرات