پرسشنامه رایگان سرمایه اجتماعی

تاریخ انتشار : 18 آوریل 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه سرمایه اجتماعی

چکیده

هدف پژوهش حاضر یررسی نقش سرمایه اجتماعی و سرمای روانشناختی یر سازگاری زناشویی و روش توصیفی از نوع همبستگی است . جامع آماری در این پژوهش زوج های جوان ( ۱تا ۵ سال از ازدواج شان گذشته) مراجعه کننده به مراکز تفریحی، زیارتی و فرهنگی سطح شهر مشهد هستند. تعداد ۳۲۲ زن و مرد به روش چند مرحله ای و در دسترس انتخاب و مورد بررسی قرار گرفتند. ابز ارهای این پژوهش، پرسشنامه سازگاری زناشویی لاک والاس، پرسشنامه سرمایه اجتماعی اونیکس و بولن و پرسشنامه سرمایه روانشناختی لوتانز می باشند. اطلاعات به دست آمده از پرسشنامه ها توسط نرم افزار Spss و یا استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون مورد تجزیه  و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان دادبین متغیرهای پژوهش رابطه معنا دار وجود دارد و سرمایه روانشناختی و سرمایه اجتماعی نقش مؤثری در سازگاری زناشویی دارد. در نتیجه متغیر های سرمای اجتماعی و سرمایه روانشناختی به خویی سازگاری زناشویی را پتش یتنی می کنند. بنایراین از طریق افزایش مهارت های زوجین در ایعاد فوق می توان میزان سازگاری زناشویی را در آن ها افزایش داد.

 

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: ۲

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه سرمایه اجتماعی

نظرات