پرسشنامه رایگان سرسختی روان‌شناختی

تاریخ انتشار : 21 جولای 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه سرسختی روان‌شناختی

چکیده

زمينه مسئله و هدف پژوهش: گزارشات بسیاری منتشر شده اند که نشان می دهند عوامل خطر روانشناختی بر بروز و تشدید اختلالات روان­تنی تاثیر گذارند. با این حال، مداخله روان تنی بیماری های روان­تنی نشیر بیماری های قلبی شکل نگرفته است. مشکلات و اختلالات روانشناختی و روانی-تنی به صور مناسب شناسایی و مورد درمان قرار نگرفته اند و به همین دلیل به یک رویکرد زیستی-روانی-اجتماعی-معنوی در مراقبت های پزشکی نیاز است. پژوهش حاضر در همین راستا انجام شد. پژوهش حاضر به منظور مرور نظام دار، فراتحلیل، طراحی و بررسی اثربخشی الگوی روان‌درمانی ویژه بیماران قلبی، انجام گرفت. در مرحله اول پژوهش، تمامی پژوهش ایرانی انجام شده در زمينه عوامل خطر روان‌شناختی بیماری قلبی، مرور نظام مند شدند، و از ميان آن‌ها، پژوهش های دارای ملاکهای فراتحلیل، توسط نرم افزار جامع فراتحليل بررسی شدند. در مرحله دوم، یک الگوی روان‌درمانی ویژه بیماران قلبی بر اساس عوامل خطر روان‌شناختی بیماری قلبی، تدوین شد. در مرحله سوم به بررسی اثربخشی رواندرمانی ویژه بیماران قلبی بر عوامل خطر روان‌شناختی بیماری قلبی پرداخته شد. و قبل و بعد از مداخله، پیش آزمون و پس آزمون گرفته شد و تحلیل داده ها از طریق spss انجام شد. از میان 213 مطالعه مرور نظام مند شده، تعداد 88 پژوهش فرا تحليل شدند. تحلیل داده ها نشان داد که متغیرهای اختلالات خلقی، اضطراب، استرس و سبک‌هایی مقابله ای و تنظیم هیجانی، حمایت اجتماعی، سرسختی روان‌شناختی و تاب آوری، سبک زندگی، معنویت، شخصیت، و کیفیت زندگی با بیماری قلبی مرتبط­اند. در مرحله دوم، عوامل خطر روان‌شناختی بیماری قلبی، در قالب یک الگوی روان‌درمانی ویژه بیماران قلبی در 18 جلسه 2 ساعته تدوین شد؛ در مرحله سوم، تحلیل داده ها نشان داد که رواندرمانی ویژه بیماران قلبی بر عوامل خطر روان‌شناختی بیماری قلبی تاثیر معناداری دارد. نتایج حاصل خاطر نشان می کند که الگوی رواندرمانی ویژه بیماران قلبی به عنوان یک پروژه بدیع می­تواند موجب توانمندی و بهبود باورها و رفتارهای سلامت شود و در نهایت منجر به ارتقاء سلامت جسمی و روانی بیماران قلبی می شود.

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: 2

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه سرسختی روان‌شناختی

نظرات