پرسشنامه رایگان سبک رهبری پیروان

تاریخ انتشار : 6 ژانویه 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه سبک رهبری پیروان

سازه هوش فرهنگي اخيرا در ادبيات مديريت معرفي شده است و به مفهوم توانايي فرد براي انجام كار اثربخش در شرايطي است كه مشخصه آن تنوع فرهنگي مي باشد . تحقيق حاضر با هدف بررسي رابطه بين هوش فرهنگي و سبك رهبري مديران مدارس متوسطه نظري دخترانه نواحي 6 و 7 مشهد ( بر اساس سبك شناسي بس و اوليو ) انجام شد. روش پژوهشي توصيفي از نوع همبستگي بود . جامعه آماري شامل 59 نفر از مديران مدارس متوسطه نظري دخترانه نواحي 6 و 7 مشهد و 256 نفر از كاركنان غير آموزشي كه در سال تحصيلي 88-89 در وضعيت استخدامي فعال قرار داشتند بود . در اين پژوهش از روش سرشماري براي نمونه گيري مديران و تصادفي ساده و / يا سرشماري براي كاركنان استفاده شد . نهايتا نمونه تحقيق متشكل از 55 مدير و 202 كارمند به دست آمد. ابزار پژوهش شامل پرسشنامه 20 سوالي هوش فرهنگي بود كه توسط مديران پاسخ داده شد و هم چنين براي سبك رهبري از پرسشنامه رهبري چند عاملي (MLQ) در دو فرم مخصوص مديران و فرم مخصوص كاركنان استفاده شد. جهت تعيين ميزان پايايي پرسشنامه ها از ضريب آلفاي كرونباخ استفاده شد . پس از تجزيه و تحليل به وسيله نرم افزار spss16 ، ضريب آلفاي كرونباخ براي پرسشنامه هوش فرهنگي 93/. و براي پرسشنامه سبك رهبري 77/. به دست آمد. بنابراين پايايي پرسشنامه ها تاييد گرديد. پس از گردآوري داده ها به منظور تجزيه و تحليل آماري آن ها از روش هاي آماري توصيفي و آزمون هاي استنباطبي ضريب همبستگي پيرسون و رگرسيون چندگانه و آزمون معناداري تفاوت ميانگين ها استفاده شد . به طور كلي بر اساس ارزيابي كاركنان ، بين هوش فرهنگي و سبك رهبري همبستگي معناداري يافت نشد اما در موردي كه مديران به ارزيابي سبك رهبري خود پرداخته بودند رابطه مثبت معناداري بين هوش فرهنگي و سبك رهبري تحولي مديران مشاهده شد . همچنين تجزيه و تحليل رگرسيون چندگانه نتايج نشان داد كه هوش فرهنگي به طور كلي مي تواند رهبري تحولي را پيش بيني كند اما هيچ كدام از مؤلفه هاي آن به تنهايي قادر به پيش بيني سبك رهبري نيستند . هم چنين نتايج نشان داد بين هوش فرهنگي مديران مدارس دولتي و غيرانتفاعي تفاوت معناداري وجود ندارد. .

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: 4

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه سبک رهبری پیروان

نظرات