پرسشنامه رایگان سبک رهبری پیروان

تاریخ انتشار : 6 ژانویه 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه سبک رهبری پیروان

سازه هوش فرهنگی اخیرا در ادبیات مدیریت معرفی شده است و به مفهوم توانایی فرد برای انجام کار اثربخش در شرایطی است که مشخصه آن تنوع فرهنگی می باشد . تحقیق حاضر با هدف بررسی رابطه بین هوش فرهنگی و سبک رهبری مدیران مدارس متوسطه نظری دخترانه نواحی ۶ و ۷ مشهد ( بر اساس سبک شناسی بس و اولیو ) انجام شد. روش پژوهشی توصیفی از نوع همبستگی بود . جامعه آماری شامل ۵۹ نفر از مدیران مدارس متوسطه نظری دخترانه نواحی ۶ و ۷ مشهد و ۲۵۶ نفر از کارکنان غیر آموزشی که در سال تحصیلی ۸۸-۸۹ در وضعیت استخدامی فعال قرار داشتند بود . در این پژوهش از روش سرشماری برای نمونه گیری مدیران و تصادفی ساده و / یا سرشماری برای کارکنان استفاده شد . نهایتا نمونه تحقیق متشکل از ۵۵ مدیر و ۲۰۲ کارمند به دست آمد. ابزار پژوهش شامل پرسشنامه ۲۰ سوالی هوش فرهنگی بود که توسط مدیران پاسخ داده شد و هم چنین برای سبک رهبری از پرسشنامه رهبری چند عاملی (MLQ) در دو فرم مخصوص مدیران و فرم مخصوص کارکنان استفاده شد. جهت تعیین میزان پایایی پرسشنامه ها از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد . پس از تجزیه و تحلیل به وسیله نرم افزار spss16 ، ضریب آلفای کرونباخ برای پرسشنامه هوش فرهنگی ۹۳/. و برای پرسشنامه سبک رهبری ۷۷/. به دست آمد. بنابراین پایایی پرسشنامه ها تایید گردید. پس از گردآوری داده ها به منظور تجزیه و تحلیل آماری آن ها از روش های آماری توصیفی و آزمون های استنباطبی ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه و آزمون معناداری تفاوت میانگین ها استفاده شد . به طور کلی بر اساس ارزیابی کارکنان ، بین هوش فرهنگی و سبک رهبری همبستگی معناداری یافت نشد اما در موردی که مدیران به ارزیابی سبک رهبری خود پرداخته بودند رابطه مثبت معناداری بین هوش فرهنگی و سبک رهبری تحولی مدیران مشاهده شد . همچنین تجزیه و تحلیل رگرسیون چندگانه نتایج نشان داد که هوش فرهنگی به طور کلی می تواند رهبری تحولی را پیش بینی کند اما هیچ کدام از مؤلفه های آن به تنهایی قادر به پیش بینی سبک رهبری نیستند . هم چنین نتایج نشان داد بین هوش فرهنگی مدیران مدارس دولتی و غیرانتفاعی تفاوت معناداری وجود ندارد. .

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: ۴

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه سبک رهبری پیروان

نظرات