پرسشنامه رایگان سبک اسنادی دبیران

تاریخ انتشار : 28 ژانویه 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه سبک اسنادی دبیران

چکیده

این تحقیق برای بررسی اسنادی در ابعاد 1-درونی و بیرونی ،2-با ثبات و بی ثبات ،3- اختصاصی و عمومی و تعیین رابطه این ابعاد با سبک رهبری مدیران بر اساس تئوری مسیر –هدف در بین 115نفر از دبیران ناحیه 5مشهد در سال تحصیلی 84-83 انجام گرفته است . نتیجه ای که از این تحقیق گرفته شد نشان می دهد که از بین 4سبک رهبری تئوری مسیر-هدف یعنی 1- آمرانه ،2- پیشرفت گرا ،3-حمایتی ،4-مشارکتی در بین نمونه ای که این تحقیق برروی آن انجام گرفته است .در صد بیشتری از دبیران معتقد بودند که مدیرانشان با آنها بر طبق سبک رهبری مشارکتی رفتار می کنند . در مورد ارتباط بین سبک های اسنادی و سبکهای رهبری ارائه شد در تئوری مسیر –هدف مشخص شد که سبک های اسنادی بیرونی و بی ثبات و عمومی دبیران با سبک های رهبری آمرانه ، پیشرفت گرا و حمایتی مدیران ارتباط دارند در نتیجه دبیرانی که سبک های اسناد بیرونی ، بی ثبات و عمومی دارند می توانند باعث اتخاذ سبک های رهبری آمرانه ، پیشرفت گرا و حمایتی از جانب مدیران خود با شند که البته مدیر باید برای اتخاذ یکی از این سبکهای رهبری به عوامل دیگر مانند عوامل محیطی (مکان و زمان) نیز توجه کند. همچنین سبک های اسناد درونی ، با ثبات و اختصاصی دبیران با سبک رهبری مشارکتی مدیران ارتباط داردو این سبک های اسنادی می تواند باعث اتخاذ سبک رهبری مشارکتی از جانب مدیران شوند که البته باید متذکر شد در این مورد مدیر برای اتخاذ سبک رهبری مناسب  باید عوامل دیگری غیر از سبک اسنادی دبیران را هم مورد بررسی و توجه قرار دهدتا با اتخاذ سبک رهبری مناسب (با در نظر گرفتن عوامل مختلف تاثیر گذار از جمله سبک اسناد دبیران ) به اهداف آموزشی این مدرسه برسد .

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: 7

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه سبک اسنادی دبیران

نظرات