پرسشنامه رایگان سبکهای مدیریت

تاریخ انتشار : 29 ژانویه 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه سبکهای مدیریت

چکیده

این تحقیق به دنبال ترسیم تصویری از تعیین ارتباط بین سبکهای مدیریت با بهره وری نیروی انسانی در شرکت توزیع نیروی برق استان خراسان رضوی می باشد.

در این تحقیق ، یک سؤال اصلی آن است که ” آیا بین سبکهای مدیریت با بهره وری نیروی انسانی در شرکت توزیع نیروی برق استان خراسان رضوی رابطه وجود دارد؟”

سؤالات فرعی نیز به بررسی رابطه بین جنبش، سن ، وضعیت تأهل ،محل خدمت، مدرک تحصیلی و سابقه خدمت با بهره وری کارکنان پرداخته است .

فرضیات تحقیق نیز رابطه بین سبکهای مدیریت را بر اساس تئوری سه بعدی اثر بخشی ردین ( رابطه مدار ، وظیفه مدار ، رابطه مدار و وظیفه مدار ضعیف ،رابطه مدار و وظیفه مدار قوی ) با بهره وری نیروی انسانی بررسی نموده است.

محدوده این پژوهش ستاد مرکزی شرکت توزیع نیروی برق استان خراسان رضوی و پانزده شهرستان تابعه می با شد. این تحقیق توصیفی با تعیین همبستگی پیمایشی با استفاده از ابزارهای 1) مطالعات کتابخانه ای و 2) پرسشنامه میباشد. و ازپرسشنامه ها ی ساخته شده که روایی و اعتبارآنها به تأیید رسیده است استفاده شده است.

روش نمونه گیری به صورت نظامدار ( سیستماتیک ) تعیین شده و سپس نمونه گیری به صورت تصادفی از مجموعه حوزه های کاری واحدهای تابعه شرکت توزیع نیروی برق استان خراسان رضوی انتخاب گردیده است.

نمونه تصادفی پژوهش حاضر 113 نفر میباشند که به 95% اطمینان در نتایج دست یافته ایم .

به منظور کسب روایی برای پرسش نامه ها پس از تأیید اساتید راهنما و مشاور به رویت تعدادی از اساتید اهل فن رسیده و پس از بررسی آنها اصلاحات لازم انجام و سپس در اختیار اعضای نمونه قرار گرفته است .

برای اعتبار درونی پرسش نامه از ضریب آلفای کرونباخ برای هر یک از سؤالات به تفکیک انجام شده است.

برای اندازه گیری میزان دقت پاسخ دهندگان یک نمونه 10 نفره از مدیران و یک نمونه 30 نفره از کارکنان به طور کاملا تصادفی انتخاب و دردو مرحله پاسخ های گرد آوری شده با هم مقایسه گردید.

اطلاعات بدست آمده به وسیله پرسشنامه بهره وری نیروی انسانی نگرش مدیران را در مورد بهره وری کارکنان زیر مجموعه بر اساس شش محو ر1- شاخص های عمومی ( ویژگیهای شخصیتی و عمومی نیروی انسانی ) 2- آموزش و مهارتهای کارکنان 3- کیفيت زندگی کاری 4- خصوصیات و انگیزه های کارکنان 5- سیستمهای انگیزشی 6- سیستم جبران خدمت مورد سنجش قرار داده است و اطلاعات حاصل از پرسشنامه سبک مدیریت نگرش کارکنان را در مورد سبک مدیریت مدیران مافوق خود ارائه می نماید.

از روشهای آمار توصیفی در تنظیم داده های درجه اول توزیع فراوانی و محاسبه شاخصهای تمرکزو پراکندگی استفاده شده است . جهت دسته بندی اطلاعات از نرم افزار تحلیل آماری spss و در جهت دستیابی به نتایح تحقیق آزمون از جداول توافقی و ضرایب همبستگی  Phi و V ی گرامر و همچنین آزمون گشتاوری اسپیرمن استفاده شده است.

نتایج حاصل از این تحقیق حاکی از آن است که بین سبکهای مدیریت و بهره وری نیروی انسانی در شرکت توزیع نیروی برق استان خراسان رضوی رابطه وجود دارد و سبک مدیریت غالب مدیران شرکت بر اساس نظریه سه بعدی اثر بخشی ردین سبک رابطه مدار ضعیف میباشد.

نتایج عمده این تحقیق ایجاد فرهنگ بهره وری ؛ لزوم استقرار نظام اندازه گیری بهره وری نیروی انسانی و سبکهای مدیریت جهت سنجش عملکرد کارکنان و مدیران د رجهت تطبیق با استانداردهای مدون کاری ؛ بکارگیری سیستم های انگیزشی و رفاهی تؤام با توجه به نیازهای درونی کارکنان در محیط سازمان می باشد

 

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: 2

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه سبکهای مدیریت

نظرات