پرسشنامه رایگان سبك مدیریت

تاریخ انتشار : 3 فوریه 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه سبك مدیریت

چکیده:

 

رشد و بالندگی یک جامعه در گرو رشد استعدادها و خلاقیت انسانهای آن جامعه می باشد. مهمترین بستر تحقق این هدف، نظام آموزشی است که میتواند با سیاستگذاری و برنامه ریزی درست و منطبق با نیازهای متنوع و متغیر افراد جامعه راه رشد  توسعه را هموار سازد. بدیهی است که مدیران اجرائی نظام آموزشی ، با بکارگیری بهینه منابع انسانی و مادی و تلاش در بهسازی سازمان خویش و با اتخاذ شیوه های رهبری مناسب و موثر می تواند با تغیير در نگرش کارکنان و دبیران خود زمینه ساز رشد و خلاقیت آینده سازان جامعه گردند.

در این تحقیق «رابطه بین سبک مدیریت و نگرش دبیران به خلاقیت در دبیرستانهای دخترانه ناحیه 4 مشهد به شیوه سرشماری و در بین 324 نفر از دبیران که تحت مدیریت 34 مدیر به مدت 2 تا 3 سال در محل همان دبیرستانها به تدریس اشتغال داشته اند، مورد بررسی قرار گرفت روش اصلی این تحقیق توصیفی از نوع همبستگی است و بر اساس مبانی نظری تحقیق دو پرسشنامه (سنجش سبک مدیریت) و ( سنجش نگرش دبیران به خلاقیت) برای جمع آوری اطلاعات مورد استفاده قرار گرفت. سپس به منظور تحلیل داده ها، با توجه به فرضیه تحقیق از روش همبستگی پیرسون و جهت فرضیه های فرعی از آزمونTاستفاده شده  است.

نتایج زیر در سطح (5%= p) بدست آمده است.

1- بین سبک مدیریت و نگرش دبیران به خلاقیت رابطه مستقیم و معنا دار جود دارد.

2- بین سبک مدیریت در دبیرستانهای دولتی با غیرا نتفاعی تفاوت معنا دار وجود دارد.

3- بین نگرش دبیران به خلاقیت در دبیرستانهای دولتی با غیر انتفاعی تفاوت معنادار وجود دارد.

 

1- دیدگاه اعضای ستادهای تربیتی مدارس نسبت به فعالیت های پرورشی قرآن و تواشیح ، اذان و نهج البلاغه چگونه است؟

2- آیا از نظر اعضای ستادهای تربیتی مسابقات مطالعه و تحقیق برای دانش آموزان مفید است؟

3- جایگاه مسابقات سرود، شعر، قصه، هنرهای نمایشی، دستی و تجسمی چه می باشد؟

4- میزان آشنايی اعضاء ستادهای تربیتی، دانش آموزان و خانواده ها نسبت به فعالیت های پرورشی و فرهنگی و هنری چگونه است؟

5- کیفیت برگزاری مسابقات فرهنگی و هنری از نظر اعضای ستادهای تربیتی چگونه است و آیا این ستادها مسابقات مذکور را برای دانش آموزان ضروری می داند؟

سپس برای هر یک از سوالات ویژه سوالاتی در پرسشنامه محقق ساخته با مقیاس پنج درجه ای لیکرت تنظیم گردید و پس از تایيد پرسشنامه توسط استاد محترم راهنما، آن را که شامل 30 سوال بود بین 162 نفر از مربیان زن و مرد عضو ستاد تربیتی مدارس توزیع نمودیم. سپس از استخراج پاسخ سوالات پرسشنامه و تنظیم جداول فراوانی، محاسبه درصدها و رسم جداول و نمودارهای مربوط به داده های اطلاعاتی از مربیان محترم به تفکیک مرد وزن و در نهایت تفسیر بررسی ها و همچنین مقایسه نظرات دو گروه زن و مرد به وسیله آزمون خی دو X2=∑(0-E)/E نتایج کلی زیر به دست آمد:

1- 69/57%مربیان زن و 64/57% مربیان مرد عضو ستادهای تربیتی مدارس معتقدند که مسابقات قرآن و تواشیح، اذان و نهج البلاغه در حد خیلی زیاد وزیادی برای دانش آموزان ضروری است و همچنین 06/32% مربیان ضرورت اجرای این مسابقات را در حد متوسط عنوان نمودند.

2- 56/56% زن و 88/46% مرد عضو ستادهای تربیتی مدارس معتقدند که مسابقات مطالعه و تحقیق ضرورت زیاد وزیادی برای دانش آموزان ضروری است و هچنین 30% اعضای ستادها ضرورت اجرای این مسابقات را در حد متوسط عنوان نمودند.

3- 70/54%مربیان زن و 04/47%مربیان مرد عضو ستادهای تربیتی مدارس معتقدند که مسابقات سرود، شعر، قصه، هنرهای نمایشی، دستی، و تجسمی در حد خیلی زیاد وزیادی برای دانش آموزان ضروری است و همچنین 25/27% مربیان ضرورت اجرای این فعاليت هاي پرورشي را در حد متوسط عنوان نمودند.

4- 33/35%مربیان زن اعضای ستادهای تربیتی مدارس میزان آشنایي دانش آموزان، خانواده ها و معلمان را با فعالیت های پرورشی فرهنگی و هنری در حد زیاد دانسته در حالی که 66/24% مربیان این آشنایي را در حدود کم یا هیچ عنوان نموده اند. همچنین 06/32% مربیان ضرورت اجرای این مسابقات را در حد متوسط عنوان نمودند.

5- 32/47% مربیان عضو ستادهای تربیتی کیفیت برگزاری مسابقات فرهنکی و هنری را مناسب عنوان نمودند در حالیکه 66/40% مربیان آن را در حد متوسط دانستند و مشخص گردید که می بایستی در جهت افزایش سطح ارتقای کیفیت فعالیت های پرورشی مذکور تلاش بیشتری نمود.

امید است با توجه به اینکه فعالیت های پرورشی فرهنگی و هنری از مهر ماه 1364 در امور تربیتی آموزش و پرورش پایه گذاری شده است، ضمن غنی سازی اوقات فراغت آینده سازان موجب شناسایي، رشد و شکوفای و پرورشی استعدادهای دانش آموزان گردیده و با باز نگری و انجام اصلاحات لازم درمحتوی و روشهای برگزاری مسابقات و انجام تبلیغات مناسب و دعوت فراگیر و رونق بخش به رقابت های بین کلاسی و مدرسه ای، تعداد کثیری از علاقه مندان به جمع شرکت کنندگان به این مسابقات اضافه شوند.

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: 4

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه سبك مدیریت

نظرات

دیدگاه کاربران