پرسشنامه رایگان سبک رهبری تحولی مدیران براساس مدل بس و اولیو

تاریخ انتشار : 4 ژانویه 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه سبک رهبری تحولی مدیران براساس مدل بس و اولیو

این پژوهش با هدف بررسی رابطه بین سبک تفکر و سبک رهبری تحولی مدیران مدارس ابتدایی شهر نیشابور تهیه و تدوین شد. روش تحقیق توصیفی – پیمایشی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری شامل کلیه مدیران مدارس دولتی دوره ابتدایی شهر نیشابور و همکاران آنان در سال تحصیلی(معلمین و معاونین آموزشی و پرورشی)۱۳۹۰- ۱۳۸۹ بود. تعداد این افراد با توجه به آمار استعلام شده از اداره آموزش و پرورش نیشابور ۱۰۲۷ نفر می­باشند که ۷۲ مدیر مدرسه به روش سرشماری و ۲۷۰ نفر از همکاران مدیر در مدارس به روش انتخاب تصادفی ساده و به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار مورد استفاده در این پژوهش شامل دو پرسشنامه سبک های تفکر استرنبرگ-واگنر (۱۹۹۲) و  پرسشنامه سنجش رهبری تحولی بس و اولیو (۱۹۸۵)، بود. با انجام یک مطالعه مقدماتی ضریب آلفای کرونباخ برای پرسشنامه سبک تفکر و رهبری تحولی به ترتیب ۹۲/. و ۹۸/۰ به دست آمد. داده­ها با استفاده از شاخص­های آمار توصیفی و آزمونهای ضریب همبستگی پیرسون، آزمون t همبسته، و آزمون میانگین برای گروههای مستقل مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. مهمترین نتایج تحقیق نشان دادند که: ۱) مدیران مدارس به ترتیب در سبک­های تفکر قضایی، آزادمنشانه، اجرایی، بیرونی و کلی نسبت به دیگر سبک­های تفکر، نمره بالاتری را کسب کردند؛ ۲) مدیران مدارس در شاخص­های رهبری تحولی در دو شاخص انگیزش الهام بخش و ملاحظات فردی نمره بالاتری را کسب نمودند؛ ۳) در این مطالعه بین سبک­های تفکر و سبک رهبری تحولی مدیران رابطه معناداری مشاهده نشد؛ ۴) نتایج مربوط به سؤالات فرعی پژوهش نشان داد که بین مدیران مرد و مدیران زن در نزدیکی به سبک­های تفکر غالب تفاوت معناداری به لحاظ آماری وجود ندارد؛ اما بین مدیران مرد و مدیران زن در نزدیکی به شاخص­های رهبری تفاوت معنادار وجود داشت. ضمن آنکه بین سبک­های تفکر و سبک رهبری تحولی با سن مدیران رابطه معناداری مشاهد نشد.

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: ۷

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه  سبک رهبری تحولی آنان براساس مدل بس و اولیو

 

نظرات