پرسشنامه رایگان سبـک‌هـای ارزیابـی عملکـرد مـدیران

تاریخ انتشار : 4 ژانویه 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه سبـک‌هـای ارزیابـی عملکـرد مـدیران

سبک‌های ارزیابی عملکرد مدیران می‌تواند موجب ایجاد انگیزه و ارتقاء سطح مدیریت و بهبود عملکرد زیردستان شود. صاحبنظران علم مدیریت تاکنون در مورد معیارها و شیوه‌های ارزیابی، مطالب گوناگونی را بیان نموده‌اند. در این پژوهش دیدگاه مدیران نسبت به سبک‌های ارزیابی عملکرد در وضعیت موجود و مطلوب در دانشگاه علوم پزشکی مشهد مورد بررسی قرار گرفته و به دنبال یافتن پاسخ به موضوعات زیر است: ۱- بررسی وضعیت موجود و مطلوب سبک‌های ارزیابی عملکرد از منظر مدیران دانشگاه علوم پزشکی مشهد ۲-اینکه آیا بین وضعیت موجود و مطلوب در سبک‌های چهارگانه ارزیابی عملکرد دانشگاه علوم پزشکی مشهد تفاوت معنی‌داری وجود دارد ؟ و در آخر، ۳-از طریق مصاحبه دیدگاه صاحبنظران حوزه مدیریت منابع انسانی دانشگاه علوم پزشکی مشهد در مورد نتایج به دست آمده در مورد سبک‌های ارزیابی عملکرد مدیران مورد بررسی قرار گرفت. باتوجه به هدف انجام این پژوهش، که توصیف عینی و شناخت واقعی دیدگاه مدیران نسبت به سبک‌های ارزیابی عملکرد در وضعیت موجود و مطلوب می‌باشد. پژوهش به روش توصیفی پیمایشی انجام گرفته است. جامعه‌ی آماری مورد پژوهش تمامی مدیران، معاونین و رؤسای موجود در سطوح مختلف اداری،آموزشی، درمانی و پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد می‌باشد که در مجموع ۹۰ نفر هستند. و به علت حجم محدود جامعه آماری کل افراد جامعه آماری مورد مطالعه قرار گرفت، بنابراین به جای نمونه‌گیری از روش سرشماری استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان داد که هیچ کدام از سبک‌های ارزیابی عملکرد در دانشگاه علوم پزشکی مشهد مورد استفاده نمی‌باشند. ولی در وضعیت مطلوب انتظار می‌رود که سبک‌های مذکور مورد استفاده قرار بگیرند

 

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: ۶

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه سبـک‌هـای ارزیابـی عملکـرد مـدیران

 

نظرات