پرسشنامه رایگان روش های یادگیری

تاریخ انتشار : 28 ژانویه 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه روش های یادگیری

چکیده

شیوه ای که معلم کلاس را مدیریت و کنترل می کند، نقش مهمی در رشد قابلیتهای دانش آموزان برای یادگیری دارد.معلمان بر اساس نگرشی که به رشد و یادگیری دانش آموزان دارد، سبکهای متفاوتی را در مدیریت کلاس پیاده می کنند، که هر سبکی می تواند اثرات متفاوتی بر دانش آموزان داشته باشد.هدف این پژوهش ،مطالعه اثر بخشی سبکهای مدیریت کلاس بر رشد مهارتهای فراشناختی دانش آموزان است.در این پژوهش سه نوع سبک مدیریت کلاس (سبک مداخله گر،سبک تعاملی وسبک غیر مداخله گر)، بر اساس نظریه ولفگانگ و گلیکمن(۱۹۹۶) در نظر گرفته شده است.

جامعه تحقیق کلیه کلاسهای پایه پنجم در مدارس  ابتدایی پسرانه و دخترانه ناحیه شش آموزش و پرورش مشهد می باشد.سبک مدیریت کلاس معلمان با استفاده از یک پرسشنامه محقق ساخته در نمونه ۶۰ نفری معلمان سنجیده شده و متغیر فراشناخت نیز با استفاده از پرسشنامه خود -گزارش دهی اسپرلینگ و همکاران(۲۰۰۱) در نمونه ۳۰۷ نفری دانش آموزان ارزیابی گردید.

بر اساس نتایج بدست آمده از تحلیل داده ها،فرضیه تحقیق تایید گردید مبنی بر اینکه ؛دانش آموزان معلمین تعامل گرا در مقایسه با دانش آموزان معلمین مداخله گر از مهارتهای فراشناختی بالاتری برخوردارند.همچنین دیگر نتایج نشان می دهد ، سبک مدیریت کلاس غالب معلمان ، مداخله گر است،وسبک مدیریت کلاس معلمان دارای مدرک لیسانس در مقایسه با معلمان دارای مدرک دیپلم و همچنین سبک معلمان ،رشته های مرتبط در مقایسه با معلمان رشته های غیر مرتبط به آموزش و پرورش بیشتر به سبک تعاملی گرایش دارد.اما رابطه سابقه خدمت و سبک مدیریتی و تفاوت سبکها در متغیر جنسیت معنادار نبود. همچنین طبق اطلاعات به دست آمده؛ مهارت نظارت فراشناختی دانش آموزان پسر به طور معناداری بالاتر از دختران است،و رابطه بین فراشناخت و پیشرفت تحصیلی نیز معنادار می باشد.

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: ۲

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه روش های یادگیری

نظرات