پرسشنامه رایگان رهبری تراز پنج

تاریخ انتشار : 23 فوریه 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه رهبری تراز پنج

چکیده : هدف از پژوهش حاضر” بررسی رهبری دانشگاهی تراز پنج در میان روسای دانشکده های دانشگاه های جامع تهران” می باشد که در آن از میان دانشگاه های جامع، با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای مرحله ای دو دانشگاه شهید بهشتی و تربیت مدرس براساس روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند و سپس ۱۳ رئیس دانشکده و ۱۵۰ عضو هیات علمی از هر دو دانشگاه، مورد مطالعه قرارگرفتند. با توجه به روش تحقیق توصیفی- پیمایشی و به منظور گردآوری داده ها از دو پرسشنامه استفاده شده است که پرسشنامه اول، پرسشنامه محقق ساخته بود و ویژگی های رهبری تراز پنج را مورد بررسی قرارمی داد و پرسشنامه دوم، پرسشنامه استانداردشده رهبری اثربخش دانشگاهی رمزدن بود که میزان اثربخشی روسای دانشگاهی تراز پیج در مقایسه با روسای غیرتراز پنج را مورد بررسی قرار می داد. میزان پایایی پرسشنامه اول با در نظرگرفتن روش آلفای کرونباخ ۰٫۹۲۲ و پرسشنامه دوم ۰٫۹۵۲ به دست آمد و اطلاعات بدست آمده با بهره گیری از آمار توصیفی و استنباطی- ضریب همبستگی پیرسون، t استودنت

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: ۳

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه رهبری تراز پنج

نظرات