پرسشنامه رایگان رهبری اثربخشی

تاریخ انتشار : 23 فوریه 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه رهبری اثربخشی

چکیده : هدف از پژوهش حاضر” بررسی رهبری دانشگاهی تراز پنج در میان روسای دانشکده های دانشگاه های جامع تهران” می باشد که در آن از میان دانشگاه های جامع، با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای مرحله ای دو دانشگاه شهید بهشتی و تربیت مدرس براساس روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند و سپس ۱۳ رئیس دانشکده و ۱۵۰ عضو هیات علمی از هر دو دانشگاه، مورد مطالعه قرارگرفتند. با توجه به روش تحقیق توصیفی- پیمایشی و به منظور گردآوری داده ها از دو پرسشنامه استفاده شده است که پرسشنامه اول، پرسشنامه محقق ساخته بود و ویژگی های رهبری تراز پنج را مورد بررسی قرارمی داد و پرسشنامه دوم، پرسشنامه استانداردشده رهبری اثربخش دانشگاهی رمزدن بود که میزان اثربخشی روسای دانشگاهی تراز پیج در مقایسه با روسای غیرتراز پنج را مورد بررسی قرار می داد. میزان پایایی پرسشنامه اول با در نظرگرفتن روش آلفای کرونباخ ۰٫۹۲۲ و پرسشنامه دوم ۰٫۹۵۲ به دست آمد و اطلاعات بدست آمده با بهره گیری از آمار توصیفی و استنباطی- ضریب همبستگی پیرسون، t استودنت

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: ۳

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه رهبری اثربخشی

نظرات

دیدگاه کاربران

  • با سلام و تشکر آیا این کدام پرسشنامه بود رمزدن یا محقق ساخته ؟ لطفا راهنمایی و منبع آن را اعلام بفرمایید تا بهره کامل شود از لطف تان سپاسگزارم

  • با سلام و تشکر مجدد نوشته بودید که منبع و تعریف مفهومی و عملیاتی و نحوه تفسیر دارد ولی متاسفانه هیچکدام را ندارد! اگر کامل آنرا باید خریداری کنیم بفرمایید تا اقدام کنیم
    چون من به اطلاعات کامل این پزسشنامه مولفه ها منبع روایی و اعتبار و…احتیاج زیاد دارم
    ازلطف تان سپاسگزارم