پرسشنامه رایگان رفع مشکلات ارتباطی افراد

تاریخ انتشار : 1 می 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه رفع مشکلات ارتباطی افراد

چکیده

در مسیر تکامل شخصیت انسان ارتباطات بین فردی تاثیر مستفیم و فراوان دارد . هیچ کس را نمی توان یافت که کاملا رشد کرده و یا احساس کند که فردی کامل است . مگر آنکه در یک ارتباط انسانی قرار گیرد . برای رشد و تکامل ، مهمترین مرحله ، وجود ارتباطی است که فقط و فقط صادقانه و بدون دروغ و ریا باشد . چنین ارتباطی را در جوامعی که بافت طبقاتی دارند ، نمی توان مشاهده کرد چرا که نظام طبقاتی افراد را در سلسله مراتبی از نقشها قرار میدهد که به تبع آن هر فرد مجبور می شود بازیگر همان نقش تحمیلی باشد . با پذیرفتن این نقشهای تحمیلی افراد نمی توانند به طور صریح و صادقانه با یکدیگر ارتباط برقرار نموده و هدف ، منظور و خواسته خود را مستقیما و به روشنی به فرد مقابل خود بیان کنند .چنین ناتوانی آنها را مجبور به بروز رفتارهایی چون پرخاشگری انفعال و انفعال پرخاشگری مینماید . در حقیقت این گونه افراد طریق سالمی را که نه پرخاشگرانه باشد و نه منفعلانه و در عین حال آنها را به منظور و هدف خود برساند یا نمی دانند یا از به کارگیری آن ناتوانند . رو ش آموزش ابراز وجود مطرح می نماید که توانایی ایجاد و برقراری یک ارتباط سالم را بین افراد دارا می باشد .

این تحقیق روش آموزش ابراز وجود را به عنوان یک روش مناسب برای درمان رفتارهای پرخاشگرانه ، منفعلانه و منفعلانه – پرخاشگرانه برا ساس نظر ۲۱ نفر از رواندرمانان و مشاوره درمانان ایران مورد بررسی قرار داد. همچنین این  مسئله هم وجود داشت که آیا رواندرمانان و مشاوره درمانان ایران شناخت کافی از این روش دارند یا خیر . لذا به وسیله پرسشنامه نظرخواهی از رواندرمانان و مشاوره درمانان مناسب بودن روش آموزش ابراز وجود و میزان شناخت این افراد از این روش مورد بررسی قرار گرفت .

برای تجزیه و تحلیل سوالات پرسشنامه از تعیین درصد (روش کمی ) و تعیین دو معیار مثبت و منفی (روش کیفی ) استفاد ه شد .همچنین یافته های اضافی به روش تعیین درصد و تجزیه و تحلیل محتوا مورد بررسی قرار گرفت .

روش آموزش ابراز وجود برای اصلاح ارتباطات اجتماعی افراد پرخاشگر منفعل و منفعل – پرخاشگر مفید و موثر می باشد .همچنین معلوم شد که تعداد رواندرمانان و مشاوره درمانانی که با این روش آشنایی دارند در حد متوسط می باشد . نتایج تحقیق گویای این مسئله است که آموزش ابراز وجود برا ی جامعه ایران مفید ،لازم و ضروری می باشد. آموزش ابراز وجود می تواند برای همه گروههای سنی ، والدین ، بانوان ، زن و شوهر ها ، معلمان و دانشجویان مورد استفاده قرار گیرد .تحقیقی که در آینده انجام شود می بایست تاثیر سایر روش های درمانی را در رفع مشکلات ارتباطی افراد مورد بررسی قرار دهد .همچنین پیشنهاد شد برای بررسی دقیق تر تاثیر آموز ش ابراز وجود در رفع مشکلات ارتباطی افراد مورد بررسی قرار دهد . همچنین پیشنهاد شد برای بررسی دقیق تر تاثیر آموزش ابراز وجود در رفع مشکلات ارتباطی افرا د روش مطالعه موردی  نیز به کار برده شود .

 

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: ۵

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه رفع مشکلات ارتباطی افراد

نظرات