پرسشنامه رایگان رفتار و برخوردهای مدیر واحد با کارکنان

تاریخ انتشار : 29 ژانویه 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه رفتار و برخوردهای مدیر واحد با کارکنان

چکیده:

این پژوهش به منظور مقایسه جوسازمانی ورابطه آن بامیزان تمایل کارکنان به مشارکت درتصمیم گیری سازمانی  درموسسات اموزشی عالی دولتی وغیر انتفاعی شهر مشهد صورت گرفته است بانظربه اینکه جو سازمانی ارتباط نزدیکی بابرخی از عوامل موثر درکارکرد واثر بخشی سازمانها ازقبیل ؛روحیه وانگیزش کارکنان ومیزان تعارض دارد ازسوی دیگر مشارکت کارکنان وتصمیم گیریهای سازمانی درمیزان رضایت، تغییرنگرش ،روحیه کارکنان،اثربخشی وکارآیی سازمان موثر است.بنابراین پژوهش حاضر به بررسی وضعیت جوسازمانی ورابطه ان با میزان تمایل کارکنان به مشارکت در تصمیم گیریهای سازمانی درموسسات اموزش عالی دولتی وغیر انتفاعی پرداخته است .گروه مورد مطالعه دراین پژوهش راکلیه کارکنان رسمی،پیمانی وقراردادی موسسات اموزش عالی دولتی(N=1641)وموسسات اموزش عالی غیرانتفاعی(N=927)تشکیل می دهند.گرداوری داده ها درباره افراد جامعه مورد مطالعه ازطریق نمونه گیری  توامان خوشه ای وتصادفی ساده صورت گرفته است (N=210)که این اقدام بانظربه گسترده بودن حجم جامعه اماری انجام شده است به منظور گرد آوری داده های مورد نیاز ازدو پرسشنامه جوسازمانی (هالپین وکرافت)ومیزان تمایل به مشارکت درتصمیم گیری (محقق ساخته )استفاده شده است .برای تعیین پایایی پرسشنامه ازروش الفای کرونباخ استفاده شده است که ضریبت پایایی پرسشنامه جوسازمانی ومعادل91/0وضریب پایایی پرسشنامه میزان تمایل به مشارکت درتصمیم گیری معادل94/0به دست امده است  وبرای مطالعه روایی هردو پرسشنامه ازدو شیوه همسانی درونی وداوری تخصصی بهره گیری شده است درانجام این پژوهش ،اطلاعات جمع آوری شده ازپرسشنامه ها جهت ازمون فرضیه ها وپاسخگویی به سوالات پژوهش بااستفاده از نرم افزارspss14مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفتند.که این نتایج حاصل گردید:موسسات اموزش عالی ،غیر انتفاعی دارای جوبازتری نسبت به موسسات آموزش عالی دولتی می باشند،بین جوباز ومیزان تمایل به مشارکت درتصمیم گیری رابطه ای مستقیم ومعنادار وجود ندارد ،بین مولفه های جوسازمانی در هردو نظام تفاوت معنی داری وجود دارد ،بین همبستگی میان جوسازمانی ومیزان تمایل به مشارکت در دو نمونه موسسات اموزش عالی دولتی و غیر انتفاعی تفاوت معنی داری وجود ندارد .

 

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: 2

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه رفتار و برخوردهای مدیر واحد با کارکنان

نظرات