پرسشنامه رایگان رفتار اطلاعاتی

تاریخ انتشار : 26 ژانویه 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه رفتار اطلاعاتی

هدف اصلی این پژوهش کاربردی-پیمایشی بررسی رابطه باورهای معرفت­شناختی و نیاز به شناخت با رفتار اطلاعاتی دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد بوده است. جامعۀ آماری شامل ۱۹۹۶۵ دانشجوی شاغل به تحصیل در رشته­ها و مقاطع مختلف تحصیلی این دانشگاه در سال تحصیلی ۹۰-۱۳۸۹ بود. براساس فرمول نظری، حجم نمونه­ای به تعداد ۳۵۹ نفر به روش نمونه­گیری تصادفی طبقه­ای نسبی انتخاب شدند. آزمودنیها سه پرسشنامۀ  “فهرست باورهای معرفتی”، “سنجۀ نیاز به شناخت” و “پرسشنامۀ رفتار اطلاعاتی” را که روایی و پایایی آنها مورد سنجش قرار گرفته بود، تکمیل کردند. نتایج نشان داد که ابعاد پنجگانۀ باورهای معرفت­شناختی دانشجویان برحسب جنسیت در سه بعد ثبات دانش، منبع دانش و کنترل بر کسب دانش، و کل باورهای معرفت­شناختی متفاوتند. جز بعد ساختار دانش، بقیۀ ابعاد باورهای معرفت­شناختی تفاوتی معناداری برحسب حوزه­های تحصیلی نداشتند. ابعاد باورهای معرفت­شناختی دانشجویان برحسب مقطع تحصیلی نیز در سه بعد ساختار دانش، منبع دانش و سرعت کسب دانش و نیز کل باورهای معرفت­شناختی تفاوتی معنادار را نشان داد. نیاز به شناخت دانشجویان هم برحسب حوزۀ تحصیلی (با کمترین میزان در علوم انسانی) و هم برحسب مقطع تحصیلی (با بیشترین میزان در مقطع دکتری) با همدیگر متفاوت بود. باورهای معرفت­شناختی و نیاز به شناخت با رفتار اطلاعاتی آزمودنیها همبستگی معنادار مثبتی داشتند. باورهای معرفت­شناختی و نیاز به شناخت برحسب برخی متغیرهای جمعیت­شناختی پیش­بینی­کنندۀ رفتار اطلاعاتی کاربران بودند. طبق یافته­های حاصل، دانشجویان دارای باورهای معرفت­شناختی سطح بالا در مقایسه با دانشجویان دارای باورهای معرفت­شناختی سطح پایین در محیط اطلاعاتی خودکارآمدتر بودند. رفتار اطلاعاتی دانشجویان دارای نیاز به شناخت سطح بالا متفاوت از رفتار اطلاعاتی دانشجویان دارای نیاز به شناخت سطح پایین بود. همچنین رفتار اطلاعاتی دانشجویان برحسب مقطع تحصیلی آنان متفاوت بود. این یافته­ها در کل نشانگر رابطه باورهای معرفت­شناختی و نیاز به شناخت با رفتار اطلاعاتی دانشجویان است و در پیوند با نتایج دیگر پژوهشها ضرورت توجه به متغیرهای شناختی و دانشی افراد را در رفتار اطلاعاتی کاربران و طراحی نظامهای اطلاعاتی نشان می­دهد.

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: ۴

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه رفتار اطلاعاتی

نظرات